XVI Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego

15.04.2016

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) została zwołana XVI Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, która odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37.

Porządek obrad:

 

 • Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu  z  XV sesji Rady Powiatu.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w okresie między sesjami.
 • Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warm. o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Lidzbarskiego w 2015 roku.
 • Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim w 2015 roku oraz oceny Zarządu dotyczącej zasobów pomocy społecznej.
 • Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim z wykonania planu finansowego za 2015 rok.
 • Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w 2015 roku.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2016-2030.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2016 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lidzbarskiego”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia uchwały Nr 0102-194/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 marca 2016 r. i udzielenia pełnomocnictwa.
 • Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 • Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności