XIII Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego

04.12.2015

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) została zwołana XIII Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, która odbędzie się 17 grudnia 2015 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37.
Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji Rady Powiatu.
4) Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w okresie między sesjami.
5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lidzbarskiego na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2016-2030.
7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2016 rok.
8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej.
10) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Powiatu Lidzbarskiego.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji rady.
14) Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
15) Zamknięcie obrad.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności