Otwarty konkurs ofert na zlecenia fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

17.05.2017

Uchwała Nr OR.0025.163.2017

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zlecenia fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) oraz art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 573) uchwala się, co następuje:

  • 1. 1.  Postanawia się o przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
  1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do uchwały;
  2. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publiczne Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim;

2) na stronie internetowej Powiatu Lidzbarskiego;

3) na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie.

  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

ogłoszenie_PCPR

wzór – harmonogram

wzór – kalkulacja kosztów

wzór – oferta

wzór-sprawozdanie

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności