Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

18.07.2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO-KADROWYCH

 

Dyrektor

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim

z siedzibą przy ul. Szkolnej 3 11-100 Lidzbark Warmiński

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy:               referent ds. administracyjno – kadrowych

wymiar czasu pracy:   1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
 2. a) obywatelstwo polskie,
 3. b) ukończone 18 lat,
 4. c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. d) wykształcenie średnie lub wyższe,
 6. e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. f) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 8. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
 9. a) doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym,
 10. b) znajomość podstawowych przepisów prawnych dotyczących oświaty,
 11. c) biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 12. d) znajomość obsługi programów Vulcan Optivum,
 13. e) znajomość obsługi aplikacji SIO,
 14. f) umiejętności: praca w zespole, sumienność i rzetelność, komunikatywność oraz dobra organizacja czasu pracy,
 15. g) gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 16. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
 17. a) wykonywanie wszelkich prac związanych z obsługą sekretariatu szkoły,
 18. b) prowadzenie dokumentacji administracyjnej w oparciu o instrukcję kancelaryjną,
 19. c) prowadzenie ewidencji osobowej uczniów,
 20. d) redagowanie pism,
 21. e) sporządzanie sprawozdawczości uczniowskiej,
 22. f) wydawanie zaświadczeń oraz legitymacji uczniom,
 23. g) archiwizacja dokumentacji,
 24. h) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.
 25. Wymagane dokumenty:
 26. a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 27. b) curriculum vitae (CV),
 28. c) dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia,
 29. d) dokumenty potwierdzające staż pracy,
 30. e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 31. f) zapytanie o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z póź. zm.).”

 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia
2018 r
. do godziny 1500.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Szkolna 3 11-100 Lidzbark Warmiński lub przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły w zamkniętych kopertach
z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko: referent ds. administracyjnych”
w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godziny 1500 (decyduje data wpływu oferty do siedziby szkoły).

Składając ofertę należy podać numer telefonu umożliwiający kontakt z kandydatem.

 1. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do kolejnego etapu naboru, będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 767 25 85

 

http://soswlidzbarkwarm.szkolnastrona.pl/bip/p,1010,ogloszenie-konkursu-na-referenta-ds-administracyjno-kadrowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności