Konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim

13.05.2019

ZARZĄD POWIATU  LIDZBARSKIEGO

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.    o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. Poz.511), art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1-2, ust. 4-5 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz.1587)

 

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

 

Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim, ul.Szkolna 3.

 

 

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r.      w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz.1597) do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 • ukończył studia wyższe lub podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej 5 – letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 5 – letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskał:
  1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 5 lat pracy lub
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);
 • w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. z 2018 r. poz. 931, 1669)

 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • staż pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 2. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 3. poświadczonych przez kandydata za zgodność oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 4. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931, 1669) – w przypadku cudzoziemcy;
 5. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 7. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1458 z późn. zm.);
 9. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz  treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 10. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 11. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 12. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) lub art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 13. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem:

 

Konkurs na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego

w Lidzbarku Warmińskim”.

 

w terminie do 28 maja 2019 r. do godz. 15.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37.

 

O dochowaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego  w Lidzbarku Warmińskim.

 

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

Postępowanie konkursowe:

 

 1. Konkursy przeprowadzą komisje powołane przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w postaci papierowej.
 3. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności