Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna

INFORMACJA

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w:

  • Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim od poniedziałku do piątku, pokój nr 101 w godz. 9.00 – 13.00,
  • Filii Starostwa Powiatowego w Ornecie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30 – 12.30.

Termin wizyty w Punktach  w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie należy ustalić pod numerem telefonu: 89 767 79 00 w godz. 8.00 – 14.00.

W punkcie nr 1  w Lidzbarku Warmińskim nieodpłatną pomoc prawną udzielają adwokaci i radcowie prawni. Ponadto uprawniony radca prawny prowadzi mediacje.

Punkt  nr 2 w Ornecie  prowadzi Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz prowadzone są mediacje.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

Osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może być udzielone także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej radca prawny lub adwokat może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Radca prawny lub adwokat może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacje i dane uzyskane w wyniku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej są chronione i poufne.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz  edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach , w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu, lub
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Edukacja Prawna

Lekcje Prawa OIRP w Olsztynie

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDIACJI:
https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac


ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH:
https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk


ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY:
https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

PUBLIKACJE O TEMATYCE PRAWNICZEJ
https://www.fika.org.pl/wzory-pism-i-informatory/

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności