Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony www.powiatlidzbarski.pl

Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w prawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.powiatlidzbarski.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
Tel. 89 767 79 00
Fax. 89 767 79 03
E-mail: sekretariat@powiatlidzbarski.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2012 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • część odnośników może nie być wyróżniona,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-11
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, ze strona www.powiatlidzbarski.pl spełnia wymagania w 95.62%

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Marcin Żołobiński. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 89 7677940 e-ail: informatyk@powiatlidzbarski.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury/Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strona podmiotowa www.powiatlidzbarski.pl posiada następujące ułatwienia:

 1. Wersję kontrastową
 2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 3. Moduł wyszukiwania
 4. Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
 5. Wyróżnienie odnośników
 6. Działa na urządzeniach mobilnych

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński

Siedziba Starostwa Powiatowego mieści się w dwóch budynkach (A i B) połączonych łącznikiem. Do Starostwa prowadzą 3 wejścia: jedno od ul. Wyszyńskiego do budynku A, dwa od strony parkingu położonego po prawej stronie budynku: drugie do łącznika, trzecie do budynku B. Do wejścia do łącznika prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Wejście do łącznika prowadzi do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i jest on dostępny dla osób na wózkach. Wejście do budynku B prowadzi do Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim oraz do administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Po wejściu do budynku A znajdują się schody, które można pokonać za pomocą platformy  przychodowej. Następnie przez łącznik można przejść na I piętro budynku B. Do łącznika  prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze budynku A oraz I piętro budynku B.
W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze budynku B, w korytarzu po prawej stronie.
Na parkingu położonego po prawej stronie budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Starostwie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
W Starostwie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego w przypadku  wcześniejszego umówienia wizyty.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności