Nieodpłatna pomoc prawna

14.12.2015

UWAGA !!!

Od 1 lutego 2016 r. ulegają zmianie godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana od poniedziałku do piątku w:

  • Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim od godz. 900 do godz. 1300,
  • w filii Starostwa Powiatowego w Ornecie od godz. 830 do godz. 1230.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba, która:

  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  • posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub
  • uzyskała zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich, lub
  • posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub
  • nie ukończyła 26 lat, lub
  • ukończyła 65 lat, lub
  • w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności