XXXIV Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, 26 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00

13.04.2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), została zwołana XXXIV Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, która odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wyszyńskiego 37.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z  XXXIII sesji Rady Powiatu.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warm. o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Lidzbarskiego w 2017 roku.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim
  w 2017 roku oraz oceny Zarządu dotyczącej zasobów pomocy społecznej.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim z wykonania planu finansowego za 2017 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
  w 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2018-2021 Bezpieczny Powiat Lidzbarski”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi położonego na działce 128/2 w obrębie Nowosady gmina Lidzbark Warmiński.
 16. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie obrad.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe