XXV Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego – 27 kwietnia 2017 r.

14.04.2017

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948) została zwołana XXV Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, która odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z  XXIII i XXIV sesji Rady Powiatu.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warm. o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Lidzbarskiego w 2016 roku.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim w 2016 roku oraz oceny Zarządu dotyczącej zasobów pomocy społecznej.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim z wykonania planu finansowego za 2016 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w 2016 roku.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lidzbarskiemu lub jednostkom podległym.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lidzbarskiego.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
 16. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie obrad.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe