X Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego

18.10.2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1547), została zwołana X Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, która odbędzie się 31 października 2019 r. o godz. 1500  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wyszyńskiego 37.

porządek obrad:

 • Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu  z  IX sesji Rady Powiatu.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 • Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Społecznych Straży Rybackich Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie i Elblągu za 2018 rok.
 • Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Lidzbarskim w roku szkolnym 2018/2019.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019-2030.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2019 rok.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom, dla których Powiat Lidzbarski jest organem  rejestrującym.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 • Zapoznanie się z informacją o stwierdzonych nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych.
 • Wnioski i oświadczenia radnych.
 • Zamknięcie obrad.

 

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe