Emsland – rok 2010

„Mój Dom” – rozwój współpracy polsko-niemieckiej

Od 25.03.2010 r. do 28.03.2010 r. gościł przedstawicieli Powiatu Emsland. Wizyta zaproszonych Gości miała na celu skonkretyzowanie zasad współpracy obu Powiatów na płaszczyźnie opieki nad dzieckiem i rodziną, wymianę doświadczeń na polu pomocy społecznej w obu Powiatach. Kluczowym tematem rozmów Przedstawicieli obu stron było wdrożenie w życie postanowień umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Placówkami Marienstift w Papenburgu i Placówki „Mój Dom” w Ornecie, dotyczącej wymiany młodzieży z obu Placówek, już w lipcu tego roku jak i rozszerzenia współpracy o tematykę rodzin zastępczych, która zajmuje ogromne strategiczne znaczenie w działaniach na rzecz rodzin i dzieci w obu Powiatach.

Podczas rozmów stronę polską reprezentował Pan Jarosław Kogut – Wicestarosta Powiatu Lidzbarskiego, Pani Alicja Grodowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie oraz Pani Małgorzata Krupa – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Ornecie, Goście z Powiatu Emsland to Panowie: Hans Hermann Janaczek – Kierownik Placówki Marienstift, Hermann Schumacher – wychowawca w tej Placówce, Gerd Suchl – osoba zajmująca się rodzinami zastępczymi na terenie Powiatu Emsland. Wizyta przedstawicieli Powiatu Emsland miała również charakter poznawczy i porównawczy. Nasi Goście mieli okazję zaznajomić się z prawem, które reguluje działania systemu pomocy społecznej w Polsce, na przykładzie placówek pomocowych funkcjonujących w Powiecie Lidzbarskim. Niemieccy delegaci mieli okazję gościć w Starostwie Powiatowym
w Lidzbarku Warmińskim, gdzie powitał ich serdecznie Starosta Powiatu – Pan Marek Chyl, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie, gdzie zasady działania Centrum, jak i nowatorskie rozwiązania „Niebieski Pokój” przedstawiła Pani Alicja Grodowska, po Powiatowym Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim Gości oprowadziła Pani Magdalena Brążkiewicz, zapoznając ich z zasadami funkcjonowania Placówki pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych. Zaproszeni Goście mieli również okazję spotkać się z serdecznym zaproszeniem ze strony Pani Danuty Karczewskiej prowadzącej wraz z mężem Rodzinny Dom Dziecka w Lidzbarku Warmińskim oraz Państwa Małgorzaty i Wiesława Świniarskich, którzy są rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego w Ornecie. Uczestnicy spotkania mieli również okazję do zwiedzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Ornecie, gdzie zapadły już pierwsze decyzje regulujące zasady dalszej współpracy. Młodzież z Placówki Marienstift, przyjedzie do Ornety już w lipcu tego roku i wraz z grupą młodzieży z Placówki „Mój Dom” będzie realizowała program wymiany, którego założeniem jest poznanie obyczajów i kultury obu krajów, zwiększenie świadomości wychowanków w podejmowaniu decyzji
i korzystania z różnych możliwości rozwoju, jak również realizowanie programu pod względem rozwijania kompetencji zawodowych kadry wychowawczej. Niezwykle ważny aspekt odwiedzin w Powiecie Lidzbarskim stanowiła nadzieja i deklaracje o nawiązaniu współpracy w zakresie rodzicielstwa zastępczego, stanowiącego duży obszar zainteresowania tym tematem w obu krajach. Zadania, które postawili sobie uczestnicy spotkania były skonkretyzowane, z nastawieniem na możliwie szybki termin ich realizacji, zarówno na polu pomocy zinstytucjonalizowanej, jak i rodzinnej. Budujący jest również fakt, iż Goście Powiatu Emsland wyrażali ogromny szacunek dla funkcjonowania placówek pomocy społecznej w Powiecie Lidzbarskim, co stanowi o wysokim poziomie realizacji zadań w tym zakresie, jak i czyni oba Powiaty równymi partnerami do współpracy.


Wizyta gości z Emsland

4 czerwca do 7 czerwca 2010 r. – Wizyta gości z Emsland Festiwal Partnerstw Polsko-Niemieckich i przedstawicieli ukraińskich, którzy również od niedawna nawiązali partnerskie kontakty z Powiatem Emsland. Program wizyty objął przede wszystkim spotkania z Burmistrzem Ornety, który przywitał swego niemieckiego partnera z Herzlake, spotkanie Wójta Lubomina
ze swoim partnerem z Vrees i spotkanie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z partnerskim Verlte. Nie zabrakło również aspektu turystycznego i rekreacyjnego – zwiedzanie Krosna, Ornety, Lubomina a przede wszystkim udział w Bitwie Heilsberskiej. Pojawił się również aspekt artystyczny. Uczestnicy spotkali się bowiem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie na wystawie przygotowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim pt. „Warmia na planie koła”.


Festiwal Partnerstw Polsko-Niemieckich

05 czerwca 2010 – Festiwal Partnerstw Polsko-Niemieckich – to cykliczne wydarzenie, o charakterze regionalnym, które odbyło się
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Tutaj nasi partnerzy mogli wzajemnie poznać się, wymienić swoje doświadczenia, zaprezentować swój dorobek kulturowy i historyczny z innymi partnerami polskimi i niemieckimi innych gmin i powiatów naszego województwa. To właśnie tutaj, tego dnia, odbyło się seminarium pt. „Wspólna Europa – co dalej?…”.
Tematyka oraz charakter seminarium i całego festiwalu była także okazją do uhonorowania osób zasłużonych dla regionu Warmii
i Mazur.
Dla naszego Powiatu Lidzbarskiego – taką osobą jest – Starosta Emsland – Hermann Broring. Wielokrotnie dał dowód na to, że bliskie
i ważne są dla niego kwestie ogólnego rozwoju regionu i zawsze chętnie służy pomocą na rzecz naszego regionu czy powiatu. Z tego też powodu Starosta Lidzbarski – Marek Chyl – złożył wniosek do Marszałka Województwa – Jacka Protasa, o wyróżnienie Hermanna Broringa Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Z tej też okazji Starosta Lidzbarski wygłosi laudację.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności