Emsland – rok 2004

UCHWAŁA Nr 132/XIX/04

Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie podjęcia partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a Powiatem Emsland w Republice Federacji NiemiecNa podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się o zawarciu porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a Powiatem Emsland.

§ 2. Współpraca pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a Powiatem Emsland powinna obejmować dziedziny interesujące obie społeczności,
a w szczególności:

  1. dążenie do wzajemnego poznania się i rozwijania współpracy na zasadzie równorzędności i wzajemnego zaufania;
  2. pogłębianie kontaktów pomiędzy samorządami poprzez wymianę doświadczeń, spotkania, wizyty pracowników administracji
    i instytucji publicznych;
  3. wspieranie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych obu regionów;
  4. wspieranie wymiany i porozumienia młodzieży obu regionów;
  5. nawiązanie i rozwój kontaktów sportowych;
  6. pogłębienie wzajemnej znajomości poprzez kulturę i tradycję.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Lidzbarskiego
/-/ Marek Kuźniewski


Rewizyta delegacji polskiej

Kreis Emsland z piątku, 26 marca 2004 r.

Dążenie do partnerstwa z polskim powiatem

Z wizytą informacyjną przebywa od wczoraj delegacja ze starostą Jackiem Potasem z polskiego miasta Lidzbark Warmiński (dawniej Heilsberg). Równolegle do rozszerzenia na wschód Unii Europejskiej – 1 maja powiat Emsland zamierza nawiązać stosunki partnerskie
z polskim powiatem w byłych Prusach Wschodnich. Podróż przez Powiat Emsland rozpoczęła się od zwiedzania pałacu Clemenswerth, gdzie obaj starostowie, objaśnili znaczenie herbów swoich powiatów. Już w roku 1945 ówczesny powiat Aschendorf-Hummling objął patronat nad Związkiem Byłych Mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego. Patronat ten przejął w roku 1977 powiat Emsland. W wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku powstał na Warmii i Mazurach dzisiejszy powiat Lidzbarski, który liczy ok. 45.000 mieszkańców.

MEPPENER TAGESPOST Kreis Emsland

Równolegle do rozszerzenia na wschód Unii Europejski Powiat Emsland oraz polski Powiat Lidzbark Warmiński dążą do nawiązania stosunków partnerskich.

„Spotkanie w Polsce ze starostą Broringiem było szczęśliwym zbiegiem okoliczności”

Planowana współpraca w wielu dziedzinach – wymiana uczniów oraz wymiana kulturalna

Elizabeth Tondera

„Jeśli chodzi o rozwój regionu, chcielibyśmy przede wszystkim korzystać z Waszych doświadczeń”. Tymi słowami starosta Jacek Protas
z polskiego Lidzbarka Warmińskiego (dawny Heilsberg byłej wschodniopruskiej Warmii) podsumował wizytę informacyjną swojej delegacji w powiecie Emsland. Uśmiechając się dodał „Muszę jednak najpierw wiele wrażeń przetrawić”.

Także jego trzem osobom towarzyszącym, Przewodniczącemu Rady Powiatu Markowi Kuźniewskiemu, Przewodniczącemu Komisji Socjalnej Józefowi Uzarowi oraz tłumaczowi Waldemarowi Sztukowskiemu huczało w głowie podczas półtoradniowej pełnej wrażeń podróży przez największy, jeżeli chodzi o obszar, kraj związkowy Republiki Federalnej Niemiec.

Nie należy się jednak temu dziwić, ponieważ gospodarze zadbali o to, aby zaprezentować gościom w tak krótkim czasie różnorodność regionu z jego kulturalnymi ciekawostkami, wspaniały krajobraz, rolnictwo oraz jego historię oraz perspektywy na przyszłość.

Ponieważ równolegle do rozszerzenia na wschód Unii Europejskiej Powiat Emsland oraz Powiat Lidzbark Warmiński dążą do nawiązania stosunków partnerskich, polscy radni mieli okazję wyobrazić sobie ten niemiecki region i poznać przyszłego partnera.
Dla starosty Hermanna Broringa polscy goście nie byli obcy. Starostę Protasa poznał mianowicie już w 2001 r. w Olsztynie podczas wymiany doświadczeń dotyczących programu wspierającego. Starosta Lidzbarski zwrócił się wówczas z zapytaniem o możliwość partnerstwa.

Życzenie dotyczące współpracy właśnie z powiatem Emsland nie było bezpodstawne. Ostatni niemiecki starosta Lidzbarka Warmińskiego, Ernst Fischer, był mianowicie po drugiej wojnie światowej pierwszym Dyrektorem Naczelnym powiatu Aschendorf-Hummling.

Między oboma powiatami występuje wiele podobieństw. Powiat Lidzbarski, położony w Polsce północno-wschodniej, jest tak jak kiedyś powiat Emsland zdominowany przez rolnictwo. Jednak także i tam ucieczka ze wsi oraz powstawanie zakładów przemysłowych
i usługowych prowadzi do przesunięcia punktu ciężkości. Coraz większą rolę odgrywa mianowicie turystyka, ponieważ piękna przyroda słabo zaludnionego regionu oraz coraz większe możliwości ciekawego spędzania wolnego czasu przyciągają wielu turystów.
W trakcie wizyty polscy goście natrafiali ciągle na ślady, które ich rodacy pozostawili w powiecie Emsland. Usłyszeli na przykład, że
w Haren zostali osiedleni po drugiej wojnie światowej polscy jeńcy wojenni oraz robotnicy przymusowi. Z tego powodu miasto nosiło przez pewien czas nazwę Maczków. Epizod ten jest związany z najciemniejszą kartą historii Niemiec. Są jednak przykłady owocnej współpracy między sąsiednimi krajami. Dyrektor pałacu Clemenswerth, Eckart Wagner, powiedział podczas jego zwiedzania, że przy pracach restauratorskich zatrudnieni byli polscy fachowcy.
Również i dzisiaj jest zatrudnionych w powiecie Emsland wielu Polaków. W samej tylko gminie Vrees pracuje według wójta Herberta Kleene 30 polskich monterów monterów współpraca układa się wspaniale.

Partnerstwo wypełnić życiem
Gmina Vrees była dla gości z Polski dobrym przykładem przemian strukturalnych od rolnictwa do przemysłu. „Tak mogłoby być także
u nas”, stwierdził Marek Kuźniewski, z zawodu rolnik. Dodał także, że podobnie jak w Niemczech rolnicy mogliby utrzymywać się już nie tylko ze zbiorów w swoich gospodarstwach, lecz musieliby się także rozglądać za alternatywnymi źródłami dochodów. Taki rozwój, ale
i też obawa przed niedotrzymaniem konkurencyjności uzasadniają sceptycyzm dużej części polskich rolników wobec przystąpienia ich kraju do Unii Europejskiej.

Do tego problemu nawiązał również Przewodniczący Rady Powiatu Josef Egbers. „Nie tylko w Polsce istnieją wątpliwości. Także
w Niemczech jest wielu przeciwników rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód”, powiedział i dodał z przekonaniem, że tego rodzaju wizyty mogłyby się przyczynić do usunięcia wątpliwości i uprzedzeń.

Jak ważne dla rozwoju i istnienia regionu są wszelkie połączenia międzynarodowe, można się było przekonać w trakcie zwiedzania stoczni Meyer w Papenburgu, gdzie dyrektor zakładu Bochen Zerrahn wskazał na wielkie znaczenie kooperacji z różnymi krajami, w tym i z Polską. Bez ogromnej sieci dostawców z całej Europy nie byłaby w ogóle możliwa budowa tak skomplikowanych statków. Polscy goście zwiedzając stocznię byli pod ogromnym wrażeniem jej poszczególnych wydziałów, które wyposażone zostały zgodnie
z najnowszymi standardami. Stwierdzili przy tym, że inwestowanie w nowoczesne technologie zwraca się w dłuższym okresie czasu.

Przyszli partnerzy oczekują od Powiatu Emsland pomocy przy usuwaniu bezrobocia, które w strukturalnie słabo rozwiniętym północno-wschodniej Polski jest bardzo poważnym problemem. Kilka rad i wskazówek goście otrzymali między innymi podczas wizyty w Zakładzie Kształcenia Zawodowego w Lingen. Także wykład w Muzeum Torfowisk Powiatu Emsland dotyczący turystyki dostarczył gościom ciekawych informacji.

Dla Starosty Protasa wizyta w naszym powiecie była wskazówką na przyszłość. „Gdy zostałem starostą, stało się dla mnie jasne, że nasz powiat powinien współpracować z sąsiadami Polski”, powiedział na zakończenie spotkania.

Zaproszenie do rewizyty
Dlatego zgodnie z jego słowami podpisano już w roku 2000 umowę o współpracy z rosyjskim Bagrationowskiem. Następnie rozpoczęto poszukiwania partnera w Niemczech. Spotkanie ze starostą Broringiem w Olsztynie było szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Od niego starosta Protas dowiedział się, że powiat Emsland należał w latach 50-tych do najbiedniejszych rejonów Niemiec. „Gdy widzę, czego dokonano tutaj w ciągu 50 lat, to możemy na tej współpracy tylko zyskać”, powiedział Starosta Lidzbarski i zaproponował współpracę na płaszczyźnie gospodarczej i administracyjnej. Lecz także inne instytucje, jak np. straż pożarna, policja oraz szpital są zainteresowane wspólnymi działaniami. Należałoby sobie życzyć także wymiany kulturalnej oraz wymiany uczniów. „Oczywiście nie można wszystkiego robić na raz, lecz należy rozpocząć od jednej rzeczy i małych kroków” powiedział starosta Protas.
Hermann Broring powitał z zadowoleniem gotowość strony polskiej do współpracy. „Temat został już poruszony na posiedzeniu Komisji Głównej Powiatu Emsland. Otrzymał poparcie”, dodał i przyjął chętnie zaproszenie do rewizyty w Lidzbarku warmińskim. Hermann Broring zgodził się ze starostą Protasem, że należy rozpocząć od małych kroków. „Zaproponuję Radzie Powiatu podpisanie już w tym roku formalnego partnerstwa między Powiatem Emsland i Powiatem Lidzbarskim”, powiedział Hermann Broring. Jednak kawałek papieru nie będzie decydujący. „Ważne jest, aby partnerstwo wypełnić życiem”, stwierdził starosta Hermann Broring i nawiązał do pomysłu wymiany uczniów oraz wspierania gospodarki. Od tego można by rozpocząć i dodał: Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze”.


Droga do przyszłego partnerstwa Powiatu Lidzbarskiego z Powiatem Emsland w Niemczech

Zwieńczeniem dwuletnich starań władz Powiatu Lidzbarskiego o nawiązanie oficjalnej współpracy z samorządem niemieckim – Powiatem Emsland, na terenie którego zamieszkują dawni mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego i Warmii, będzie zorganizowanie 20 sierpnia 2004 roku uroczystości zawarcia porozumienia o współpracy z partnerem niemieckim oraz konferencja z cyklu – Dni Dziedzictwa Warmii.

Długo oczekiwane w Lidzbarku Warmińskim wydarzenie, jakim będzie podpisanie porozumienia i partnerskiej współpracy z Powiatem Emsland, na Zamku Biskupów Warmińskich, będzie okazją do głębszych refleksji na temat poczucia tożsamości regionalnej
w zjednoczonej Europie. Zaproszeni prelegenci przedstawią referaty, które w swojej treści nawiązują do tożsamości i dziedzictwa kulturowego Warmii. Oprawą artystyczną konferencji będą krótkie występy Chóru Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Warmia”
w Lidzbarku Warmińskim i Kapeli „Znad Łyny”. Jednocześnie planowana jest degustacja potraw kuchni wileńskiej, ukraińskiej
i warmińskiej oraz zwiedzanie wystaw „Lidzbark Warmiński w starej fotografii” i „Moje miasto, moja miejscowość”. Patronat nad konferencją objął Miron Sycz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Symbolem bliskich kontaktów i związków mieszkańców obu powiatów jest dr Ernst Fischer, który w latach 1927-1933 był Dyrektorem Naczelnym powiatu Achendorf-Hummling – obecnie wchodzącego w skład Powiatu Emsland. 21 sierpnia planowana jest uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej dr Ernst’a Fischer’a na Sali Konferencyjnej w Lidzbarku Warmińskim, dawnej i obecnej siedziby Starostwa. Również w tym dniu oprócz zwiedzania terenów Powiatu Lidzbarskiego, planowane są pierwsze spotkania robocze przedstawicieli różnych sfer życia publicznego obu powiatów.

Samorząd powiatowy 1 kwietnia 2004 roku złożył wniosek do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie pn. „Zawarcie porozumienia o współpracy Powiatu lidzbarskiego i Powiatu Emsland kanwą do rozważań nad tożsamością regionalną w Zjednoczonej Europie”, który wesprze finansowo realizowane przedsięwzięcia. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie dlatego też ów projekt będzie realizowany.

em


Zaproszenie


Konferencja 20.08.2004

[nggallery id=41]


Umowa partnerska

Umowa polskaUmowa niemiecka


Odsłonięcie tablicy Ernst’a Fisher’a

[nggallery id=42]


Sobotnie spotkania robocze 21.08.2004

[nggallery id=43]


Most z Warmii do Emsland

Umowa partnerska z powiatem Lidzbark Warmiński została podpisana

Drogi otoczone łagodnymi pagórkami i starymi drzewami lub gęstymi lasami. Skupiska drzew, łany zbóż, łąki, jeziora, rzeki, gdzieniegdzie stare, podupadłe zagrody chłopskie, naddają tej uroczej okolicy romantyczną atmosferę. „Krajobraz jest imponujący” – zgodnie stwierdzają członkowie delegacji z Powiatu Emsland. Większość z nich po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni, była na Warmii, prowincji leżącej w północno-wschodniej Polsce. Ermland (Warmia) i Emsland – te nazwy są tak podobne, że łatwo można się pomylić.

W przyszłości częściej będą razem wymieniane, ponieważ Powiat Emsland i Powiat Lidzbark Warmiński, leżący na Warmii, zawarły umowę partnerską. Starostowie Hermann Broring i Jacek Protas podpisali Umowę Partnerską w ramach Konferencji na temat „Tożsamość regionalna w Zjednoczonej Europie” na zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, „jako konkretny krok do zbudowania zjednoczonej Europy i wspierania porozumienia między narodami na poziomie komunalnym.”

Tożsamość regionalna, to temat, który łączy te dwa Powiaty. Na Warmii ten problem jest wyjątkowo skomplikowany, ponieważ przez nowe wytyczenie granicy po wojnie, społeczeństwo tego regionu, który do 1945 r. należał do Prus Wschodnich, zostało kompletnie wymienione. Na miejsce wypędzonych Niemców przyszli wypędzeni z polskich terenów wschodnich przywłaszczonych przez Związek Radziecki, z Ukrainy, z Polski Centralnej. Ludzie ci zaczynają zauważać swoją narodową tożsamość i przyznają się do niej.

Przykładem tego jest Niemieckie Stowarzyszenie „Warmia”, którego chór śpiewał niemieckie piosenki podczas Konferencji.

Jeszcze 10 lat temu, w ramach oficjalnej uroczystości, byłoby to nie do pomyślenia.

(…)
Członkowie Rady Powiatu z Emsland mieli możliwość nie tylko podziwiania pięknych krajobrazów, ale również zasięgnięcia informacji na temat Powiatu Lidzbark Warmiński. Największym problemem jest tam wysokie bezrobocie. W tym rolniczym regionie aż 35% ludności jest bez pracy. Rolnictwo zmaga się z różnymi problemami. Rolnicy liczą na środki z Unii, ale wiele gospodarstw nie ma szans na przeżycie. Brakuje tam alternatyw. Przemysł jest w początkowym stadium rozwoju, a małe przedsiębiorstwa muszą walczyć o swoją egzystencję. Po wizycie w dwóch rozwijających się wzorowych przedsiębiorstwach (produkcja mebli) w Lidzbarku Warmińskim – Gerhard Henkel, Burmistrz Herzlake stwierdził: „Nie ma tutaj żadnego wsparcia gospodarczego na poziomie komunalnym. Trzeba pomyśleć, jak pomóc przedsiębiorcom dotrzeć do środków wspierających.

Pomocy potrzebuje również Szpital, o czym przekonał się radny dr Bernd Kuckuck. Ale zdziwiony był znakomitym wyposażeniem Straży Pożarnej.
Wgląd do problematyki socjalnej miała zastępca Starosty pani Margret Berentzen, podczas wizyty w Stacji Joannitów, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Dowiedziała się tam, że rodziny nie radzą sobie
z bezrobociem i często z niego wynikającym alkoholizmem. „W Lidzbarku wydaje się dziennie 200 ciepłych posiłków potrzebującym dzieciom” – powiedziała. Podczas rozmów stwierdziła, że jest duża chęć wymiany informacji z partnerami w Niemczech , np. na temat tworzenia „grup samopomocy”, które nie mają w Polsce tradycji.

Takie spotkania informacyjne są podstawą owocnego partnerstwa. Tylko partnerzy, którzy się dobrze znają, wymieniają informacjami
o problemach i doświadczeniami mogą ze sobą długotrwale współpracować. To jest dla wszystkich uczestników jasne. Zastępca Starosty Heinz Rolfes widzi duże szanse na dalszy rozwój, „podstawy są i założenia są dobre. Nie można zatrzymać się na deklaracjach. Musimy coś robić.”

Wyjaśnił on jednak, że nie można działać pochopnie. „Na to potrzebny jest czas, tym bardziej, że duża odległość też jest problemem” – tłumaczył Rolfes. Tak widzą to również pozostali członkowie delegacji. Starosta Broring jest przekonany, że partnerstwo w zjednoczonej Europie będzie grało dużą rolę i że wszyscy na tym skorzystają. „Musimy iść małymi krokami i stawiać sobie realne cele. Nie możemy zawiązywać umów, których nie możemy dotrzymać.” Niedługo zacznie się intensywna praca, która wypełni to partnerstwo życiem.

Budowa i dbałość o osobiste kontakty stoi dla obu stron na pierwszym miejscu. Z tego też powodu ta dwudniowa wizyta w Lidzbarku Warmińskim wypełniona była intensywnymi spotkaniami. Na każdej przerwie podczas Konferencji, przy jedzeniu i na wspólnych wieczorach tworzyły się niemiecko – polskie grupki, które prowadziły ożywione rozmowy. Nawet, jeśli porozumiewanie się stwarzało czasem trudności, zawsze był ktoś, kto tłumaczył. Poza tym wielu Polaków przynajmniej rozumie język niemiecki, a w wielu przypadkach pomagano sobie językiem angielskim. W ten sposób nawiązało się dużo kontaktów.

Gerhard Henkel np. prowadził rozmowy wstępne na temat współpracy Herzlake z Ornetą. Starosta Protas jest bardzo zadowolony
z przebiegu tych spotkań i ich wyników. „Mam nadzieję, że to zaowocuje i że niedługo będziemy mogli realizować konkretne projekty” powiedział.

(…)
Ernst Fischer jest patronem i bazą partnerstwa między tymi dwoma Powiatami, które powstało z inicjatywy Starosty Lidzbarskiego Jacka Protasa.

(…) Autor: Elizabeth Tondera – „Meppener Tagespost” 04.09.2004


Małymi krokami – do realizacji umowy partnerskiej z Powiatem Emsland

W trakcie sierpniowego pobytu delegacji niemieckiej po podpisaniu umowy partnerskiej, niektóre jednostki naszego powiatu podjęły konkretne działania zmierzające do wzajemnej wymiany doświadczeń z odpowiednimi instytucjami z Powiatu Emlsand. Wśród zainteresowanych, poszukujących partnera do wymiany uczniowskiej, znalazł się Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lidzbarku Warmińskim. Dyrekcji Szkoły zależy przede wszystkim na współpracy w dziedzinie pozyskiwania miejsc praktyk dla uczniów na terenie Powiatu Emsland w następujących zawodach: gastronomia, hotelarstwo oraz w dziale turystycznym. Młodzież uczęszczająca do Technikum Gospodarstwa Domowego i Hotelarstwa włada językiem angielskim lub niemieckim. Jest to podstawowy i najważniejszy wymóg uczestnictwa w praktykach zagranicznych, zawodowych.

Również Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych w Ornecie jest zainteresowana poszukiwaniem partnera, który potrafiłby zorganizować miejsca 4-tygodniowych praktyk zawodowych dla 15-osobowej grupy uczniów tej szkoły, w dziale: księgowość, ekonomia, praca biurowa.

Te formy współpracy możliwe są w ramach programu „Leonardo da Vinci”. Program ten bowiem obejmuje pokrycie kosztów dojazdu oraz zakwaterowania ze środków Unii Europejskiej. Potrzebny jest oprócz tego partner niemiecki, który zobowiązałby się zorganizować te miejsca praktyk.

Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim pragnie również podjąć współpracę i nawiązać bliższy kontakt z podobną instytucją kulturalno-młodzieżową na terenie Powiatu Emsland. „Współpraca w dziedzinie kultury i wymiany młodzieży to bardzo ważny element partnerstwa pomiędzy naszymi powiatami” – podkreśla Anna Tkaczuk Dyrektor MDK.

Podczas sierpniowej wizyty ogromną chęć współpracy i podpisania umowy partnerskiej z miastem i gminą Orneta wyraził Burmistrz Herzlake – Gerd Henkel. Przekazał w związku z tym Burmistrzowi Ornety materiały promocyjne z nadzieją na przyjęcie propozycji
i rozważenie możliwości zawarcia wspomnianej umowy partnerskiej. Również Gmina WERTLE przejawia chęć poznania i jest zainteresowana nawiązaniem bliższych kontaktów z gminą miejską – Lidzbark Warmiński.

Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie oba samorządy będą mogły poszczycić się nawiązaniem kolejnych partnerstw.

em

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności