Współpraca zagraniczna

Emsland

20 sierpnia 2004 r.
– Umowa Partnerska o współpracy pomiędzy Powiatem Lidzbarskim
w Rzeczypospolitej Polskiej i Powiatem Emsland w Republice
Federalnej Niemiec

Strony zobowiązują się:

Poznawać się wzajemnie i rozwijać współpracę na zasadzie równorzędności i wzajemnego zaufania

 1. Wspierać wspólne przedsięwzięcia gospodarcze
 2. ogłębiać kontakty poprzez:
  • Prezentowanie dziedzictwa kulturowego obu regionów
  • Rozwój wymiany szkolnej i sportowej
 3. Wymieniać doświadczenia i wspierać się wzajemnie w rozwijaniu administracji samorządowej
 4. Wspierać inicjatywy na innych płaszczyznach, służące umacnianiu partnerskich stosunków
  i współpracy pomiędzy obydwoma powiatami.

Więcej szczegółów >>

 


  Bagrationowsk

20 lipca 2000 r.
Umowa o współpracy partnerskiej między Powiatem Lidzbarskim
w RP i Miastem i Rejonem Bagrationowsk w Federacji Rosyjskiej

Treść dokumentu:

Dążąc do możliwie głębokiego zacieśnienia stosunków między mieszkańcami Powiatu Lidzbarskiego
i Rejonem Bagrationowsk strony zobowiązują się:

 1. Wspierać wzajemne odwiedziny mieszkańców jak również wizyty organizacji reprezentujących oświatę, kulturę, sport;
 2. Wspierać inicjatywy dążące do współpracy gospodarczej przedstawicieli Powiatu Lidzbarskiego oraz Miasta i Rejonu Bagrationowsk m.in.
  • poprzez utworzenie w Lidzbarku Warmińskim biura informacji o potencjale gospodarczym Rejonu Bagrationowsk i Federacji Rosyjskiej;
  • utworzenie w Bagrationowsku biura informacji o potencjale gospodarczym Powiatu Lidzbarskiego i RP.
 3. Wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające do rozwoju kontaktów partnerskich pomiędzy powiatem oraz miastem i rejonem Bagrationowsk.

17 kwietnia 2014 r. – uroczysta reaktywacja Umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lidzbarskim w Rzeczpospolitej Polskiej i Miastem i Rejonem Bagrationowsk w Federacji Rosyjskiej. Stronami podpisującymi byli: ze strony rosyjskiej – Wladimir Eduardowich Neskoromnyj – Mer Bagrationowska, ze strony polskiej – Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski.


Perugia

11 grudnia 2004 r.
– Porozumienie o współpracy – Prowincja Perugia (Włochy)
– Region Warmii (Miasto Olsztyn, Powiat Olsztyński,
Powiat Lidzbarski, Powiat Braniewski)

Cele:

 • Zaspokojenie dążeń i potrzeb odnośnych prowincji i powiatów
 • Ułatwienie wzajemnych stosunków współpracy i wymiany pomiędzy regionami
 • Świadomość, iż najbardziej stosownym środkiem do osiągnięcia i utrzymania pokoju i harmonii pomiędzy narodami oraz więzi współdziałania i wspólnoty interesów pomiędzy prowincjami różnych krajów, inspirowanych duchem pokoju i wolności i dobrobytu jest współpraca;
 • W przekonaniu, iż ścisła i trwała współpraca przyniesie korzyści społeczne i ekonomiczne obu stronom zawarte porozumienie.

 Zastavna

04 września 2007 r.
– Umowa pomiędzy Powiatem Zastaveńskim (Ukraina)
a Powiatem Lidzbarskim, o handlowo-ekonomicznej, naukowo-technicznej i kulturalnej współpracy.

Powiaty deklarują m.in.:

 • sprzyjanie rozwojowi handlu, produkcji, inwestycji i innego rodzaju ekonomicznej współpracy,
 • stwarzanie warunków do rozwoju wspólnej działalności różnych przedsiębiorstw włączając zachęcanie, podtrzymywanie i wspieranie inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy,
 • sprzyjanie w tworzeniu nowych wspólnych przedsiębiorstw, towarzystw, domów handlowych, podtrzymując przy tym obustronną współpracę przedsiębiorstw, w tym sektora mśp.
 • rozwój związków miedzy organami zarządzającymi przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi, zakładami ochrony zdrowia i szkołami średnimi i wyższymi,
 • współpraca w zakresie ochrony zdrowia ludności, poprzez wsparcie rozwoju produkcji ekologicznej żywności oraz kontroli przestrzegania podstawowych norm produkcji i przetwórstwa oraz dostarczania produktów konsumentom,
 • współpraca między twórcami, zespołami, fundacjami i organizacjami artystycznymi,
 • organizowanie odpoczynku uczniom i studentom,
 • rozwój agencji turystycznych i organizacji związanych z turystyką.

Ostrowiecki Rejon – Obwód Grodnieński Republiki Białoruś

01 października 2010 r.

– umowa o handlowo-ekonomicznej, naukowo-technicznej i kulturalnej współpracy pomiędzy Ostrowieckim Rejonowym Komitetem Wykonawczym Obwodu Grodnieńskiego Republiki Białoruś a Powiatem Lidzbarskim Rzeczypospolitej Polskiej

 Strony zobowiązują się:

sprzyjać wzajemnemu rozwojowi handlu, produkcji, inwestycji i innego rodzaju ekonomicznej współpracy;

 1. stwarzać sprzyjające warunki dla rozwoju wspólnej działalności różnych przedsiębiorstw włączając zachęcanie, podtrzymywanie i wsparcie inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy;
 2. sprzyjać tworzeniu wspólnych przedsiębiorstw, towarzystw, domów handlowych i innych wspólnych struktur, podtrzymując obustronną współpracę przedsiębiorstw, w tym sektora MŚP;
 3. sprzyjać, w ramach swoich uprawnień, tworzeniu i realizowaniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i organizacjami o różnych formach własności oraz różnych kierunkach produkcji,
  w tym produktów spożywczych i rozwojowi usług;
 4. prowadzić wymianę informacji na temat działalności przedsiębiorstw, w tym sektora rolno-spożywczego, zapotrzebowania ludności i przedsiębiorstw regionu na towary i usługi oraz o perspektywach inwestycji, projektach, które docelowo będą wprowadzać na terytorium stron;
 5. sprzyjać powstawaniu i rozwojowi współpracy między organami zarządzającymi przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi, zakładami ochrony zdrowia oraz szkołami średnimi i wyższymi;
 6. sprzyjać współpracy w zakresie ochrony zdrowia ludności, poprzez wsparcie rozwoju produkcji ekologicznej żywności oraz kontroli przestrzegania podstawowych norm produkcji;
 7. sprzyjać współpracy i kontaktom między muzeami, twórcami, zespołami i fundacjami;
 8. sprzyjać organizowaniu odpoczynku uczniów i studentów, rozwojowi agencji turystycznych
  i organizacji związanych z turystyką.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności