VII Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego

04.07.2019

Podczas VII Sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego,27 czerwca 2019 r. Rada Powiatu 16 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się” udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz 16 głosami „za”  i  1 „wstrzymującym się” absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu:

 • Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z  VI sesji Rady Powiatu.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Lidzbarskiego na lata 2017-2020”.
 • Debata nad raportem o stanie Powiatu Lidzbarskiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2019 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr PN.4131.279.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Ornecie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Ornecie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr II  w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Lidzbarku Warmińskim.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi.
 • Wnioski i oświadczenia radnych.
 • Zamknięcie obrad.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe