VI Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego 25 kwietnia 2019 r. godz. 15:00

15.04.2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), została zwołana VI Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, która odbędzie się 25 kwietnia 2019 r.    o godz. 1500  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wyszyńskiego 37.

 

porządek obrad:

 • Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu  z  V sesji Rady Powiatu.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 • Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warm. o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Lidzbarskiego w 2018 roku.
 • Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim w 2018 roku oraz oceny Zarządu dotyczącej zasobów pomocy społecznej.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim z wykonania planu finansowego za 2018 rok.
 • Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w 2018 roku.
 • Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2019 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Lidzbarski od 1 września 2019 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Lidzbarskim.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim oraz nadania statutu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Powiatu Lidzbarskiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • Wnioski i oświadczenia radnych.
 • Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe