Otwarte Konkursy Ofert 2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego-prowadzenie w 2021 roku jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego – prowadzenie w 2021 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie_konkursu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego
ogłasza

działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020 r. poz.426 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U.z 2016 r.poz.1945.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019 r. poz.688 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania w 2020 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych tj. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Treść ogłoszenia

Wzór oferty 2020

Sprawozdanie
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 2020

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku
zadań publicznych Powiatu Lidzbarskiego z zakresu:

 1. Podejmowanie inicjatyw w zakresie pomocy społecznej, mających na celu wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, zachęcanie do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2020 roku.Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2020 wynosi – 10.000 zł
 2. Integracja społeczeństwa powiatu lidzbarskiego z osobami niepełnosprawnymi poprzez  organizację imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2020 roku.Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2020 wynosi – 12.000 zł
  Środki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2019 – 10.000 zł
 3. Promowanie zasobów kulturowych powiatu lidzbarskiego, miejscowych tradycji i dóbr kultury o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2020 roku.Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2020 wynosi – 12.000 zł
  Środki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2019 – 15.000 zł
 4. Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację powiatowych, regionalnych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2020 roku.Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2020 wynosi – 15.000 zł
  Środki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2019 – 21.000 zł
 5. Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie powiatu lidzbarskiego promujących walory krajoznawcze i turystyczne powiatu o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2020 roku.Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2020 wynosi – 6.000 zł
  Środki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2019 – 10.000 zł

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Uchwała Zarządu Powiatu Lidzbarskiego OR.0025.70.2019

Formularz oferty realizacji zadania publicznego

Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności