Otwarte Konkursy Ofert 2013

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU 2013
Zarząd Powiatu Lidzbarskiego informuje o ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych przewidzianych do współfinansowania z budżetu Powiatu Lidzbarskiego w 2012 roku na:
  1. Organizacja imprezy lub cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych
  2. Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych
  3.  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).Tekst ogłoszenia konkursowego oraz wzór oferty realizacji zadania znajdują się na stronie internetowej: www.powiatlidzbarski.pl – zakładka: Organizacje pozarządowe – Otwarte konkursy ofert.Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2012 r., do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie, z napisem: „Oferta na realizację zadania publicznego 2013”. Decyduje data wpływu. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński, sekretariat. Informacji udziela: p. Edyta Madziewicz – Insp. ds. Promocji i Współpracy Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. Tel. (089) 767-79-48, e-mail: promocja@powiatlidzbarski.pl

Uchwała Zarządu Powiatu

Pełny tekst ogłoszenia

Oświadczenie o braku zobowiązań wobec budżetu państwa

Oświadczenie o wyodrębnieniu ewidencji księgowej

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia

Formularz oferty realizacji zadania publicznego

Karta pracy NGO

Korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania

Wzór Sprawozdania 2013 r

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności