Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz stan zaawansowania działań termomodernizacyjnch

Stan wykorzystania OZE

Obecnie na terenie powiatu lidzbarskiego odnawialne źródła energii zaspokajają jedynie niewielką część potrzeb energetycznych, pomimo istnienia znaczących ich zasobów. Roczna produkcja energii wynosi około 3,6 GWh, co stanowi  0,8 % lokalnego bilansu energetycznego. Wykorzystanie poszczególnych odnawialnych źródeł energii przedstawia się następująco:

Rysunek 4 Stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii w powiecie lidzbarskim.

Przy wyliczeniu powyższej wartości nie wzięto pod uwagę wykorzystania odpadów drzewnych do produkcji 16,2 GWh energii, gdyż odpadki te są spalane w tradycyjnych piecach nieprzystosowanych do tego typu paliw. Z powodu niskiej wydajności procesu spalania i wysokiej jego emisyjności wykorzystanie tej części biomasy nie może być uznane za odnawialne źródło energii. Podsumowując należy stwierdzić, że obecnie odnawialne źródła energii są wykorzystywane w powiecie lidzbarskim w niewielkim stopniu, pomimo istnienia znaczących ich zasobów.

Tabela 2 Zestawienie obecnie wykorzystywanego potencjału odnawialnych źródeł energii z potencjałem technicznym i ekonomicznym.

Stan wykorzystania  Potencjał techniczny(dodatkowy potencjał techniczny+stan istniejący) Dodatkowy potencjał ekonomiczny  Sumaryczny(stan istniejący +potencjał ekonomiczny)

GWh/rok

PV

0

8

0,1

0,1

MEW

1,6

12,1

4,2

5,8

Energetyka wiatrowa

0

63

31,5

31,5

Energia geotermlana

0

38

0

0

Słoma

0

187

40

40

Odpady drzewne

2/18,2*

19,5

3,4

3,4/19,5*

Uprawy energetyczne

0

216

65

65

Biogaz wysypiskowy

0

9,9

9,9

9,9

Biogaz z oczyszczalni ścieków

0

0,5

0

0

Spalanie osadów z oczyszczalni

0

9,3

9,3

9,3

Biogaz rolniczy

0

2,1

1,0

1,0

RAZEM

3,6/19,8*

589,4

165

166,6/ 182,7*

* dane z lewej strony uwzględniają nieekologiczne wykorzystanie drewna

Największe możliwości na wykorzystanie na terenie powiatu lidzbarskiego rokuje biomasa stała tj. słoma i uprawy energetyczne. Konieczne jest podjęcie intensywnych działań inwestycyjnych i około inwestycyjnych mających na celu wykorzystanie tych lokalnych źródeł energii.

Szczegółowe wyliczenia dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii znajdują się w Załączniku 1.

Stan działań termomodernizacyjnych

Przez działania termomodernizacyjne rozumie się podjęcie inwestycji związanych z ociepleniem ścian, wymianą stolarki, modernizacją węzłów ciepłych oraz instalacją liczników poboru ciepła. zależne jest od stanu technicznego budynku. W sektorze mieszkaniowym jednostkowe zapotrzebowanie na energię na cele grzewcze  zalezne jest od stanu technicznego budynku. Poniższy schemat ilustruje, jak kształtowały się standardy ocieplenia budynków budowanych w poszczególnych latach[1]. Po roku 1993 nastąpiła znaczna poprawa w standardzie budowy nowych budynków i redukcja strat ciepła. Proponuje się aby przeprowadzić ankietę na temat roku budowy poszczególnych budynków.

Rysunek 5  Standardy energetyczne zasobów mieszkaniowych dla budynków budowanych w różnych latach wyrażone w kWh/m2 powierzchni.

W celu określenia zapotrzebowanie na energię w sektorze mieszkaniowym  na terenie powiatu lidzbarskiego przeprowadzono ankietę nt. roku budowy poszczególnych budynków, wyniki zamieszczone są w tabeli poniżej.

Tabela 3 Struktura standardu energetycznego zasobów mieszkaniowych w powiecie lidzbarskim

Rok budowy budynku

Procent budynków budowanych w kolejnych latach

Średnie jednostkowe zużycie energii w MJ/m2

Do 1985

90%

1000

1986-1992

6%

600

1993-1997

3%

500

1998-2001

1%

400

Razem/średnia ważona

100%

952

Oznacza to, że 90% budynków  na terenie powiatu lidzbarskiego wymaga przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych.

[1] Robakiewicz. 1998. Jak zmniejszyć koszt ogrzewania budynków. Warszawa. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności