Kontrola postępu wdrażania strategii

Odpowiedzialność w zakresie realizacji Strategii w obiektach publicznych zostanie wpisana do zakresu obowiązków naczelnika Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego. Realizowanie Strategii w sektorze publicznym powinno polegać na obowiązku przedstawiania propozycji umieszczania w przyszłych budżetach powiatu lidzbarskiego pozycji wynikających z realizacji Strategii, nadzorowaniu przeprowadzanych inwestycji oraz okresowym zdawaniu sprawy ze stopnia zaawansowania postanowień Strategii.

Sprawozdawczość oznacza przygotowywanie i przedstawianie Zarządowi Powiatu okresowych raportów dotyczących stanu realizacji inwestycji w obiektach będących własnością Starostwa Powiatowego. Raport taki powinien być przedstawiany do 30 września każdego roku, począwszy od roku 2002. Powinien on zawierać:

  • Przedstawienie obecnego stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach sektora publicznego,
  • Skutki budżetowe przeprowadzonych inwestycji z zakresu wykorzystania OZE w obiektach sektora publicznego (m.in. uzyskane oszczędności w eksploatacji, harmonogram spłat kredytów),
  • Propozycje umieszczenia w budżecie na kolejny rok pozycji dotyczących nowych inwestycji w sektorze publicznym oraz innych działań wynikających z realizowania Strategii.

Ponadto Starostwo Powiatowe winno przeprowadzać corocznie studium stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w powiecie. Zakres pracy powinien obejmować:

  • przegląd istniejącej sytuacji w powiecie (w aspekcie wykorzystania OZE),
  • szacowany wpływ wzrostu wykorzystania OZE na rozwój regionu,
  • sprawozdanie z podjętych działań na rzecz promocji OZE i realizacji Strategii,
  • przybliżony plan działań na najbliższy okres,
  • identyfikację dodatkowych działań nie ujętych w Strategii i jej ewentualne modyfikacje,
  • stopień zaawansowania i ocenę realizacji Strategii za dany okres.

Wyniki przeprowadzonej analizy powinny być przedyskutowane na forum Zarządu Powiatu w obecności przedstawicieli Regionalnego Centrum Energii Odnawialnej w Lidzbarku Warmińskim oraz naczelnika Wydziału Budownictwa i Architektury.  Dyskusja powinna zakończyć się opracowaniem planu działań na następny okres sprawozdawczy.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności