Główny cel strategii ekoenergetycznej

Przy określaniu celu głównego Strategii Ekoenergetycznej kierowano się zasadą jego zgodności z ogólnym celem sformułowanym w „Strategii rozwoju powiatu lidzbarskiego”, którym jest: „zapewnienie społeczności powiatu szans rozwoju i samorealizacji, zabezpieczenie godziwych warunków życia przy uwzględnieniu zasad ekorozwoju oraz zacieśnianiu więzi z partnerami w Europie”. Jako główny cel Strategii Ekoenergetycznej przyjęto:

osiągnięcie do roku 2010 produkcji energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 166,6 GWh rocznie oraz osiągnięcie maksymalnych korzyści ekonomicznych, społecznych i ekologicznych dla lokalnej społeczności wynikających z rozwoju energetyki odnawialnej oraz podjęcie intensywnych działań termomodernizacyjnych na terenie powiatu.

Tak sformułowany cel strategii oznacza, że przewidywany udział energii produkowanej z odnawialnych źródeł wyniesie 39% w roku 2010 w całkowitym zużyciu energii w powiecie lidzbarskim. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podjęcie równoczesnych działań w zakresie działań zwiększających efektywność wykorzystania energii oraz w podsektorze energetyki cieplnej i elektrycznej. „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” przyjętym przez Sejm RP w sierpniu 2001 r. Wyznacza również cel ilościowy dla Polski jakim jest 7,5% udział OZE w bilansie energii pierwotnej kraju (tj. 5,1% udziału w energii finalnej). Strategia Ekoenergetyczna jest zgodna z kierunkiem państwowej polityki w zakresie promowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Należy tu nadmienić, że Unia Europejska podjęła inicjatywę sfinansowania 100 gmin w 100% pokrywających swoje potrzeby energetyczne z OZE. Osiągnięcie tak ambitnego celu zapewni również powiatowi lidzbarskiemu miejsce wśród wiodących w kraju regionów w zakresie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Cel strategiczny będzie również osiągnięty poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań termomodernizacyjnych. Pozwoli to obniżyć jednostkowe wskaźniki zużycia energii , co przyczyni się do racjonalnego gospodarowania energią na terenie powiatu lidzbarskiego.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności