Etapy realizacji strategii

Ze względu na to, że uczestnikami rynku energii cieplnej jest sektor publiczny i prywatny, Strategia Ekoenergetyczna nie powinna być realizowana wyłącznie w oparciu o środki i zasoby Starostwa Powiatowego. Warunkiem powodzenia Strategii jest podjęcie współpracy zarówno z gminami tworzącymi powiat, jak i organizacjami społecznymi nie związanymi bezpośrednio z władzami samorządowymi. Ponadto konieczne jest podjęcie działań edukacyjnych dla uzyskania szerokiego poparcia dla idei wśród mieszkańców powiatu, jako że sektor gospodarstw indywidualnych jest największym konsumentem energii w powiecie. Jak więc widać, wdrożenie Strategii będzie wymagało zaangażowania zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, dlatego będzie ono procesem wieloetapowym i wielopłaszczyznowym.

Realizacja Strategii została podzielona na trzy etapy:

  1. Działania polityczno – strategiczne,
  2. Działania inwestycyjne,
  3. Działania około inwestycyjne.

Rysunek 7 Etapy realizacji Strategii Ekoenergetycznej

Przyjęcie strategii Ekoenergetycznej. W pierwszym etapie rady gmin powiatu lidzbarskiego powinny podjąć uchwały wyrażające poparcie dla celów zawartych w powiatowej Strategii Ekoenergetycznej oraz przedstawiające działania na rzecz osiągnięcia celów w niej wyznaczonych. Równocześnie uchwały takie powinny ustalać harmonogram działań, mechanizmy kontrolujące realizację celów strategii oraz jej wpływ na budżety poszczególnych gmin.  Zalecane jest, by rady gmin podjęły takie uchwały do końca sierpnia 2002 r., co zapewni harmonijną realizację Strategii na terenie całego powiatu lidzbarskiego. Gminy również powinny aktywnie uczestniczyć w promowaniu Strategii poprzez przeznaczenie części środków gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na promowanie Strategii Ekoenergetycznej  w tym odnawialnych źródeł energii oraz działań termomodernizacyjncyh.

Działania inwestycyjne. Następnym etapem wdrażania Strategii powinna stać się realizacja inwestycji w sektorze publicznym, zidentyfikowanych w trakcie realizacji projektu „Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii”. Inwestycje te polegają głównie na przeprowadzeniu działań termomodernizacyjnych oraz wymianie źródeł ciepła z kotłów opalanych węglem na biomasowe. Ponadto planowana jest likwidacja kilku kotłowni oraz przyłączenie tych obiektów do lokalnych sieci ciepłowniczych. Inwestycje te pozwolą na osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych z racji niższych kosztów eksploatacyjnych. Ze względu na dużą liczbę obiektów w poszczególnych gminach oraz ograniczone możliwości ich finansowania, inwestycje będą realizowane stopniowo.

Tabela 5 Wykaz inwestycji krótkoterminowych w obiektach należących do samorządów

Starostwo Powiatowe Gmina Kiwity Gmina Lidzbark Warmiński Miasto Lidzbark Warmiński Gmina Lubomino Gmina Orneta
Szpital w Lidzbarku Warmińskim Szkoła Podstawowa Kiwity Szkoła Podstawowa w Runowie Przedszkole nr 13 ul. Ogrodowa 1 Urząd Gminy Lubomino Szkoła Podstawowa nr 1 Orneta
Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Szkoła Podstawowa w Kraszewie Przedszkole „Kubuś” ul. Wodna 9 Zespół Szkół Lubomino Kotłownia ul. Kwiatowa 5-7, Orneta
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Publiczne Gimnazjum w Łaniewie Szkoła Podstawowa Wilczkowo Gimnazjum nr 2
Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim Kotłownia ul. Wodna 3
Budynki mieszkalne ul. Wodna 1,3,7, Kopernika 9, 13, 19, Sportowa 2

Jako skutek przeprowadzenia powyższych inwestycji  przewiduje się modernizowanie gminnych i powiatowej infrastruktury technicznej, uzyskanie znaczących oszczędności w kosztach eksploatacji oraz zmniejszenie całkowitego zużycia energii. Ponadto zmodernizowane obiekty będą miały charakter pilotażowy, co oznacza, że będą spełniać funkcje edukacyjne wobec mieszkańców powiatu lidzbarskiego. Opis inwestycji w sektorze publicznym, harmonogram ich realizacji oraz szacowane koszty przedsięwzięcia są zamieszczone w Załączniku 2.

Działania okołoinwestycyjne. Do działań około inwestycyjnych zaliczono

Zadania powiatu:

–       przyjęcie strategii i aktywne realizowanie jej zapisów oraz coroczne monitorowanie wdrażania Strategii,

–       aktywna promocja projektu, promocja powiatu oraz przedstawianie lokalnych zasobów OZE i możliwości ich wykorzystania (udział w konferencjach np. w czasie, POLEKO, prezentacja w trakcie obchodów Dni Lidzbarka, prezentacja na stronach internetowych),

–       realizacja programu „Mała emisja” (Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego z dn.20.06.2002 r.) (program dotacji dla rolników w celu konwersji źródła opalania na słomę),

–       organizacja targów oraz punktu informacyjnego,

–       realizacja inwestycji w obiektach należących do Starostwa,

–       organizacja przetargów na dostawy biopaliw,

–       identyfikacja terenów nadających się pod uprawy biomasy w powiatowym dziale geodezji i kartografii (wraz z EC BREC),

–       współpraca z powiatowym ośrodkiem pracy w zakresie organizacji szkoleń (np.. Uprawa biomasy, montaz kolektorów słonecznych),

–       stymulowanie współpracy pomiędzy gminami ,Pomoc dla międzygminnego związku w celu realizacji instalacji do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej na wysypisku śmieci w Lidzbarku Warmińskim. (po 2003 r.).

–       wsparcie merytoryczne i administracyjne dla inwestorów w zakresie OZE

–       organizacja Regionalnego Przedsiębiorstwa Obrotu Biomasą (m.in. w celu realizacji dalszych plantacji energetycznych).

Zadania  gminy:

–       przyjęcie strategii i aktywne realizowanie jej zapisów,

–       aktywne poszukiwanie środków do realizacji gminnych inwestycji demonstracyjnych, organizacja przetargów na dostawy biopaliw,

–       współpraca z innymi gminami w zakresie organizacji między gminnego wysypiska,

–       ułatwiania  proceduralne i inwestycyjne dla chętnych inwestorów,

–       przeznaczenie części środków z gminnych funduszy ochrony środowiska na promocję OZE,

–       możliwość spalania osadów na większych oczyszczalniach ścieków.

Zadania dla organizacji pozarządowych:

–       założenie regionalnego centrum OZE,

–       założenie punktu informacyjnego nt. OZE oraz poszanowania energii,

–       organizowanie szkoleń np. (zakładanie plantacji energetycznych, montaż kolektorów slonecznych),

–       organizowanie targów (np. targi producentów kotłów na biomasę),

–       organizacja systemu produkcji i dostawy biopaliw (zakladanie plantacji, punktów skupu etc.),

–       działalność promocyjna i edukacyjna.

Zadanie pośrednika między sektorem publicznym a społecznością powiatu może również pełnić Regionalne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w Lidzbarku Warmińskim. Centrum powinno być niezależną instytucją świadczącą usługi o charakterze informacyjno – konsultacyjnym dla mieszkańców powiatu lidzbarskiego. Przedmiotem działalności Centrum może być świadczenie usług doradczych dla mieszkańców powiatu, promocja technologii OZE oraz współpraca z innymi organizacjami w celu aktywizacji gospodarczej regionu.

Zadania postawione przed powiatowym centrum energii odnawialnej powinny być realizowane według następującej kolejności:

  • utworzenie zaplecza instytucjonalnego,
  • udostępnienie usług oferowanych przez utworzone zaplecze instytucjonalne:
  • organizowanie kampanii informacyjnej oraz świadczenie usług doradczych,
  • organizowanie szkoleń, seminariów,
  • tworzenie zaplecza technicznego,
  • współpraca z innymi organizacjami,
  • promocja projektu.

Tabela 6 Harmonogram zadań

Opis działania 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010
Przyjęcie i uchwalenie strategii
Działania inwestycyjne
Powiat
Szpital w Lidzbarku Warmińskim Termomodernizacja,instalacja 32 m2   kolektorów słonecznych
Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Termomodernizacja, przyłączenie do lokalnej sieci c.o.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Założenie plantacji wierzby energetycznej, dokończenie termomodernizacji
Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim Likwidacja kotłowni i podłączenie do lokalnej sieci c.o., działania termomodernizacyjne
Miasto Lidzbark Warmiński
Przedszkole nr 13 ul. Wodna 9 Prace termomodernizacyjne i wymiana kotła na biomasowy
Przedszkole „Kubuś” ul. Ogrodowa 1 Prace termomodernizacyjne
Szkoła Podstawowa nr 3 Prace termomodernizacyjne. wymiana kotła lub podłączenie do sieci CO
Oświetlenie ulic Wymiana na energooszczędne
Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 1 Prace termomodernizacyjne
Lidzbarski Dom Kultury Prace termomodernizacyjne
Przedszkole nr 2 Prace termomodernizacyjne
Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 2 Prace termomodernizacyjne
Modernizacja PEC
Orneta
Szkoła Podstawowa nr 1 Orneta Prace termomodernizacyjne, wymiana kotła
Kotłownia ul. Kwiatowa 5-7, Orneta Wymiana kotła na biomasowy,  podłączenie Gimnazjum nr 2 do lokalnej sieci c.o.
Gimnazjum nr 2 Prace termomodernizacyjne, likwidacja lokalnego kotła i podłączenie do kotłowni Kwiatowa 5-7
Budynki mieszkalne Kwiatowa 1-3, 5-7, 9-11, Warmińska 11, os. Dąbrowskiego 8 Prace termomodernizacyjne
Kotłownia ul. Wodna 3 Wymiana kotła na biomasowy
Budynki mieszkalne ul. Wodna 1,3,7, Kopernika 9, 13, 19, Sportowa 2 Prace termomodernizacyjne
ZGKiM Pl. Wolności 15 Wymiana kotłów na biomasowe
ZGKiM Pionierów 3 Wymiana kotłów na biomasowe
ZGKiM Mickiewicza 1 Wymiana kotłów na biomasowe
Urząd gminy Wymiana kotłów na biomasowe, prace termomodernizacyjne
Lidzbark Warmiński gmina
Szkoła Podstawowa w Runowie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne
Szkoła Podstawowa w Kraszewie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne
Publiczne Gimnazjum w Łaniewie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne
Urząd Gminy Lidzbark Warmiński Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne
Świetlica Wiejska  w Rogóżu Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Runowie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne
Świetlica Wiejska  w Runowie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne
Świetlica Wiejska  w Ignalinie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne
Szkoła Podstawowa w Kłębowie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne
Szkoła Podstawowa w Kłębowie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne
Szkoła Podstawowa w Runowie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne
Świetlica Wiejska  w Pilniku Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne
Publiczne Gimnazjum w Kraszewie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne
Publiczne Gimnazjum w Rogóżu Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne
Zakład Weterynarii w Markajmach Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne
Szkoła Podstawowa Rogoż Prace termomodernizacyjne
Lubomino
Urząd Gminy Lubomino Prace termomodernizacyjne, podłączenie do Zespołu Szkół
Zespół Szkół Lubomino

Prace termomodernizacyjne, wymiana kotła na biomasowy

Szkoła Podstawowa Wilczkowo

Prace termomodernizacyjne, wymiana kotła

Ośrodek Zdrowia Lubomino Prace termomodernizacyjne  
Kiwity
Szkoła Podstawowa Kiwity Prace termomodernizacyjne,
Urząd Gminy Kiwity Prace termomodernizacyjne, wymiana kotła
Gminny Ośrodek Kultury Kiwity Prace termomodernizacyjne
Ośrodek Zdrowia Kiwity Prace termomodernizacyjne, wymiana kotła
Szkoła Podstawowa Żegoty Prace termomodernizacyjne
Działania około inwestycyjne
Zadania powiatu:
Aktywna promocja projektu, promocja powiatu oraz przedstawianie lokalnych zasobów OZE i możliwości ich wykorzystania (udział w konferencjach np. w czasie, POLEKO, prezentacja w trakcie obchodów Dni Lidzbarka, prezentacja na stronach internetowych ) Cały okres trwania projektu 2002-2010
Realizacja programu „Mała emisja” (Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego z dn.20.06.2002 r.)
Organizacja targów oraz punktu informacyjnego
Realizacja inwestycji w obiektach należących do starostwa
Organizacja przetargów na dostawy biopaliw.
Identyfikacja terenów nadających się pod uprawy biomasy w powiatowym dziale geodezji i kartografii (wraz z EC BREC)
Współpraca z powiatowym ośrodkiem pracy w zakresie organizacji szkoleń (np. uprawa biomasy, montaż kolektorów słonecznych)
Stymulowanie współpracy pomiędzy gminami Pomoc dla między gminnego związku w celu realizacji instalacji do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej na wysypisku śmieci w Lidzbarku Warmińskim.
Zadania  gminy:
Aktywne poszukiwanie środków do realizacji gminnych inwestycji demonstracyjnych, organizacja przetargów na dostawy biopaliw.
Współpraca z innymi gminami w zakresie organizacji między gminnego wysypiska,
Ułatwiania  proceduralne i inwestycyjne dla chętnych inwestorów
Przeznaczenie części środków z gminnych funduszy ochrony środowiska na promocję OZE
Możliwość spalania osadów na większych oczyszczalniach ścieków
Zadania dla organizacji pozarządowych:
Założenie regionalnego centrum OZE
Założenie punktu informacyjnego nt. OZE oraz poszanowania energii,
Organizowanie szkoleń np. (zakładanie plantacji energetycznych, montaż kolektorów slonecznych)
Organizowanie targów (np. targi producentów kotłów na biomasę)
Organizacja systemu produkcji i dostawy biopaliw (zakladanie plantacji, punktów skupu etc.)
Działalność promocyjna i edukacyjna

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności