Cele operacyjne

Osiągnięcie celu strategicznego będzie możliwe dzięki wyznaczeniu celów operacyjnych dla każdego z podsektorów energetyki. Jeśli chodzi o sektor transportowy, władze lokalne nie mają większego wpływu na jego kształt. Wynika to z faktu, że instrumenty sterujące rynkiem paliw leżą w gestii władz centralnych (np. ustalanie wysokości stawki podatku akcyzowego na paliwa płynne). Punktem oparcia dla władz powiatowych będzie uchwalenie przez Sejm ustawy o organizacji rynku ekopaliw płynnych, której projekt zakłada m.in. minimalny 5% udział estrów rzepakowych w olejach napędowych, 4,5% udział bioetanolu lub 8% udział EETB w benzynach od roku 2006. Działania władz lokalnych w zakresie wpływania na rynek paliw ograniczą się do przedstawienia lokalnej społeczności idei zakładania upraw roślin energetycznych oraz możliwości produkcji biopaliw. Z powodu trudności w oszacowaniu skuteczności działań o charakterze edukacyjnym zrezygnowano z wyznaczenia celu ilościowego dla sektora paliw płynnych.

Energia elektryczna. Ze względu na konieczność ponoszenia znacznych nakładów początkowych na instalacje wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł, wzrost jej produkcji na terenie powiatu zależy przede wszystkim od aktywności prywatnych inwestorów. Dlatego w tej materii działania samorządów również ograniczać się będą do promocji powiatu oraz przedstawiania oszacowanych już lokalnych zasobów OZE i możliwości ich wykorzystania. Ponadto rola samorządów będzie polegała na okazywaniu wsparcia merytorycznego i administracyjnego potencjalnym inwestorom. Na podstawie wyliczeń potencjału technicznego i rynkowego odnawialnych źródeł energii przyjęto, że w 2010 roku 41,9 GWh  energii elektrycznej będzie pochodziło z odnawialnych źródeł. Wzrost taki może być osiągnięty poprzez budowę dwóch elektrowni wodnych o mocy 600 kW każda, farmy wiatrowej w Ornecie o mocy 15 MW, instalacji do produkcji energii elektrycznej na wysypisku śmieci na terenie gminy Lidzbark Warmiński, jednej instalacji wykorzystującej biogaz rolniczy oraz 100 m2 paneli fotowoltaicznych do oświetlenia znaków drogowych.

Energia cieplna. Najwięcej działań ze strony władz samorządowych może zostać podjętych w zakresie energetyki cieplnej oraz w zakresie działań termomodernizacyjnych. Wynika to z faktu, że ze swojej natury sektor ten ma charakter rozproszony oraz lokalny. Ponadto istotny jest fakt, że samorządy (gminne i powiatowy) posiadają znaczącą ilość budynków użyteczności publicznej, przez co możliwe jest oddziaływanie na sektor prywatny w tym zakresie. Dodatkowym argumentem przemawiającym za skoncentrowaniem się na ciepłownictwie jest fakt występowania w powiecie lidzbarskim obfitych zasobów biomasy, w związku z czym korzyści z rozwijania tej gałęzi energetyki będą najbardziej odczuwalne dla lokalnej społeczności. Zwiększenie wykorzystania biomasy odbywać się będzie poprzez zamianę istniejących kotłów na paliwa kopalne (głównie węgiel) na te wykorzystujące lokalne zasoby biomasy. Działania obejmą zarówno sektor publiczny (szkoły, przedszkola, siedziby władz, placówki ochrony zdrowia, budynki komunalne, etc.), jak i sektor prywatny (użytkownicy indywidualni, lokalne sieci ciepłownicze). Równocześnie ze zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii należy przeprowadzić działania mające na celu racjonalizację zużycia energii w powiecie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Celem operacyjnym dla sektora energetyki cieplnej jest roczna produkcja energii cieplnej z odnawialnych źródeł w wysokości  124,8 GWh po roku 2010. Wzrost produkcji energii cieplnej z odnawialnych źródeł będzie możliwy dzięki zainstalowaniu kolektorów słonecznych na budynku szpitala w Lidzbarku Warmińskim oraz na 100 domach prywatnych. Ponadto planuje się wykorzystanie słomy w 500 dużych gospodarstwach rolnych (o powierzchni powyżej 15 ha), założenie 815 ha upraw energetycznych, przeznaczenie do spalania 750 t osadów ściekowych z 3 oczyszczalni oraz zainstalowanie instalacji do produkcji energii na wysypisku śmieci w Lidzbarku Warmińskim. Ponadto cel taki będzie osiągnięty poprzez zmianę sposobu zużycia drewna, które obecnie jest spalane w tradycyjnych niskowydajnych piecach. Zainstalowanie nowoczesnych kotłów biomasowych pozwoli również te ilości drewna zaliczyć do odnawialnych źródeł energii, co zwiekszy ich wykorzystanie o dodatkowe 3 GWh rocznie.

Rysunek 6 Przedstawienie sposobu osiągnięcia nadrzędnego celu Strategii Ekoenergetycznej w rozbiciu na poszczególne sektory

Tabela 4 Zestawienie działań w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w powiecie lidzbarskim

Działania z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Kolektory słoneczne 32 m2 kolektorów na szpitalu powiatowym w Lidzbarku Warmińskim

778 m2 kolektorów na 129 dachach domów

PV 100 m2 -demonstracyjne
MEW 2 nowe elektrownia wodne o mocy 600 kW każda
Energetyka wiatrowa 1 farma 10 wiatraków (1,5 MW) 260 ha
Energia geotermalna brak możliwości budowy ciepłowni
Słoma Kotły na słomę w 500 gospodarstwach rolnych powyżej 15 ha
Odpady drzewne Zamiana starych kotłów
Uprawy energetyczne 815 ha upraw  w tym 25 ha należących do powiatu

30% kotłowni lokalnych przejdzie na biomasę do roku 2010

Zostannie zrealizowane 14 inwestycji demonstracyjnych

pelety drewniane będą wykorzystywane w 500 gospodarstwach

Biogaz wysypiskowy Instalacja na powiatowym wysypisku
Biogaz z oczyszczalni ścieków Brak możliwości
Spalanie osadów z oczyszczalni Spalarki na trzech oczyszczalniach
Biogaz rolniczy Instalacje w jednym dużym gospodarstwie rolnym
Działania termomodernizacyjne
Przeprowadzenie termomodernizacji 30% budynków mieszkalnych do 2010 roku
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne
Realizacja 14-u inwestycji demonstracyjnych w obiektach należących do samorządów

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności