Analiza SWOT

Skrót SWOT pochodzi od angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) oraz Threats (zagrożenia). Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron strategii czy organizacji oraz badania szans i zagrożeń jakie stoją przed nią.

SWOT oparta jest na schemacie klasyfikacji dzielącym wszystkie czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję organizacji na

 • zewnętrzne w stosunku do organizacji i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych,
 • wywierające negatywny  i pozytywny wpływ na organizację.

Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników:

 • wewnętrzne pozytywne – mocne strony, czyli walory strategii, które w pozytywny sposób wyróżniają ją z otoczenia,
 • wewnętrzne negatywne – słabe strony, czyli konsekwencje ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji. Mogą one dotyczyć całej organizacji, jak i jej części,
 • zewnętrzne pozytywne – szanse – zjawiska i tendencje w otoczeniu, które gdy odpowiednio wykorzystamy staną się impulsem rozwoju oraz osłabią zagrożenia,
 • zewnętrzne negatywne – zagrożenia – wszystkie czynniki zewnętrzne, które są postrzegane jako bariery dla rozwoju. Istnienie zagrożeń ma destrukcyjny wpływ na powodzenie przedsięwzięcia.

MOCNE STRONY PROJEKTU

 • poparcie władz samorządowych dla idei zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym powiatu. Uchwalenie Strategii Ekoenergetycznej zapewni jej stabilność oraz gwarancję realizacji w długim okresie (bez względu na koniunkturę polityczną),
 • dobra współpraca pomiędzy władzami samorządowymi szczebla powiatowego i gminnego,
 • solidne ekonomiczne argumenty przemawiające za wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (zwłaszcza na terenie powiatu lidzbarskiego), co ułatwia przekonywanie do niej ludności,
 • podstawa dla gmin do opracowania projektów założeń do planów zaopatrzenia ludności w energię, co jest ustawowym obowiązkiem gmin,
 • merytoryczna pomoc Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej,

SŁABE STRONY PROJEKTU

·         trudna sytuacja budżetowa gmin i powiatu lidzbarskiego,

·         silna zależność realizacji strategii od możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego,

·         założenie, że Strategia będzie realizowana w dużym stopniu przez organ, który bezpośrednio nie podlega władzom samorządowym (np. Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną”),

SZANSE PROJEKTU

 • znaczące zasoby odnawialnych źródeł energii występujące na terenie powiatu lidzbarskiego. Szczególnie uwagę zwraca możliwość wykorzystania biomasy,
 • projekt nowatorski na skalę krajową, co stwarza innowacyjny wizerunek powiatu lidzbarskiego oraz jest argumentem w staraniach o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania Strategii oraz przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Strategia może przyczynić się  do wzrostu odpowiedzialności mieszkańców za region i rozwoju lokalnej demokracji, z racji maksymalizacji udziału społecznego,
 • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców może zaowocować łatwiejszym zaszczepianiem innych proekologicznych zachowań, co przyczyni się do poprawienia jakości życia mieszkańców,
 • możliwość pozyskania finansowania zewnętrznego,

ZAGROŻENIA DLA PROJEKTU

·         małe zainteresowanie mieszkańców gmin powiatu lidzbarskiego (lub w skrajnym przypadku nawet opór) wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

·         ograniczona ilość funduszy mogących zostać przeznaczone na realizację Strategii Ekoenergetycznej

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności