Nieodpłatna pomoc prawna.

INFORMACJA

 

Od 1 stycznia 2016 r.  w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim i jego filii w Ornecie będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1
  i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

 

1)   której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)   która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, lub

3)   która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

4)   która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa, lub

5)   która nie ukończyła 26 lat, lub

6)   która ukończyła 65 lat, lub

7)   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8)   która jest w ciąży.

 

Osoba uprawniona musi wykazać, że spełnia jedną z powyższych przesłanek do nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez okazanie dowodu osobistego lub odpowiedniego dokumentu oraz złożyć stosowne oświadczenie.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe