Projekty zrealizowane

 
Inwestycje zakończone w 2019 roku
„Modernizacja sanitariatów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 4”

Inwestycje, których celem jest podwyższenie standardów codziennego funkcjonowania placówek oświatowych powiatu lidzbarskiego to nasz priorytet. Powiat Lidzbarski zawarł umowę, której przedmiotem jest realizacja zadania pn. „Modernizacja sanitariatów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 4”. Umowę podpisali Jan Harhaj Starosta Lidzbarski i Jan Podolak prowadzący działalność budowlaną pod nazwą Zakład Remontowo – Budowlany „STOLBUD” .
koszt inwestycji; 108 701,61 zł brutto.

Projekt „Aktywna tablica”

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”, Powiat Lidzbarski zakupił projektor oraz interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 65 cali dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim.
Całkowita wartość projektu:  17 500,00 zł brutto

„Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Orneta”

Otwarta Strefa Aktywności  powstała przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie.  Na ogrodzonej powierzchni ok. 350 m2  znajduje się siłownia plenerowa z nawierzchnią trawiastą, plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią wyposażony w cztery urządzenia o charakterze sprawnościowym.

Koszt inwestycji: 94 539,21 zł brutto

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego”

Powiat lidzbarski realizuje projekt pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego”, którego celem strategicznym jest ułatwienie obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania związane z projektem mają również za zadanie wprowadzenie cyfryzacji i podniesienie jakości  uzyskiwania danych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ramach tego projektu 7 września 2018 r. Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski oraz Waldemar Klocek – Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego Sp. z o.o. podpisali umowę, której przedmiotem jest wykonanie usług związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficznego zbiorów danych, dostawę sprzętu serwerowego, wykonanie usług informatycznych oraz szkoleniowych.

Wartość zadania opiewa na 4 340 670,00 brutto, termin wykonania ustalono na 31.08.2019 r .

„e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim”

Powiat Lidzbarski zawarł kolejna umowę w ramach projektu E-administracja w Powiecie Lidzbarskim

W dniu 30 października 2018 r. Powiat Lidzbarski zawarł kolejna umowę w związku z prowadzonym projektem pn. E-administracja w Powiecie Lidzbarskim realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Umowę podpisali Starosta Lidzbarski – Pan Jan Harhaj oraz Prezes Zarządu firmy ZETO PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie – Pan Paweł Sadowski.

Zadanie dotyczy dostawy licencji i wdrożenie oprogramowania i sprzętu informatycznego do urzędu Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim oraz przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych.

Elektroniczna administracja jest praktycznym i  sprzyjającym rozwiązaniem dla klientów, którzy cenią sobie czas oraz skuteczne korzystanie ze wszystkich dostępnych rozwiązań. Projekt realizowany przez powiat lidzbarski to nie tylko podążanie za duchem czasu i nowoczesnymi technologami ale również optymalizacja procesów administracyjnych pod kątem efektywności. Wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu umowy wynosi 479 761,50 zł.

e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim

Powiat Lidzbarski w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskał prawie milion złotych na wdrożenie usług elektronicznych w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim.

29 listopada 2017 r. odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.
„e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim” w ramach Osi Priorytetowej 3 – „ Cyfrowy Region”, Działanie 3.1- „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na  lata 2014-2020.

Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim – reprezentowanym przez Pana Mirona Sycza – Wicemarszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Powiatem Lidzbarskim w imieniu którego działają: Pan Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski oraz Pan Jarosław Kogut – Wicestarosta Lidzbarski.

Całkowita wartość projektu wynosi 940 335,00 zł brutto, z czego otrzymane dofinansowanie 799 284,75 zł brutto, a wkład własny 141 050,25 zł brutto. Okres realizacji projektu został ustalony od 11.04.2018 r. do 31.01.2019 r.

„Chcemy wychodzić  naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu lidzbarskiego, by jak najwięcej spraw mogli załatwić w sposób elektroniczny. W wyniku realizacji projektu zwiększona zostanie zdolność Powiatu Lidzbarskiego do realizacji zadań publicznych on-line,  cyfryzacji posiadanych zasobów oraz udostępniania informacji publicznej. Nastąpi poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów starostwa.  Dla klienta urzędu wiąże się to nie tylko z oszczędnością czasu ale i wygodą gdyż może załatwić swoje sprawy bez wychodzenia z domu.”– mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.
Inwestycje zakończone w 2018 roku
„Remont drogi powiatowej 1399N na odcinku od granicy powiatu do km 1+580 oraz w miejscowości Krzykały“

Niektóre z dróg wymagają nakładów finansowych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ich jakości.  Włodarz Powiatu Lidzbarskiego – Jan Harhaj sprawy dotyczące stanu dróg traktuje priorytetowo, co potwierdzają dotychczas przeprowadzone prace remontowe na odcinkach dróg leżących na terenie powiatu lidzbarskiego.  Kolejną taką inwestycją jest umowa zawarta pomiędzy Powiatem  Lidzbarskim  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. reprezentowanym przez Dyrektora – Krzysztofa. Umowa podpisana została 10 sierpnia 2018 r. i dotyczy wykonania robót drogowych w ramach zadania  pn.:  Remont drogi powiatowej 1399N na odcinku od granicy powiatu do km 1+580 oraz w miejscowości Krzykały“. Termin wykonania zadania ustalony został na 30.11.2018 r. Kwota inwestycji opiewa na 1107000,00zł brutto.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego

Powiat Lidzbarski zmodernizuje budynek ZSiPO

W dniu 07.03.2018r. zawarta została kolejna umowa na roboty. Tym razem kompleksowa modernizacja energetyczna dotyczy budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, przy ulicy Wierzbickiego. Umowa została podpisana przez Starostę Lidzbarskiego Jana Harhaja oraz Jana Podolaka- Wykonawcę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo Budowlany „STOLBUD”.

Zakres umowy obejmuje m.in. wymianę podokienników, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją i skosów dachowych poddasza, montaż schodołazu, wymiany grzejników oraz instalacji c.o., modernizacji węzła cieplnego, a także czyszczenie instalacji kanalizacji wentylacji mechanicznej. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1 209 853,35 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono do 31.10.2018r.

Wiele budynków nie spełnia wymagań w zakresie energooszczędności i ich użytkowanie powoduje nieracjonalnie duże zużycie energii, co pociąga wyższa jej produkcję i wysokie zużycie paliw zanieczyszczających środowisko. Dla mnie jako włodarza powiatu lidzbarskiego bardzo ważna jest poprawa warunków użytkowania obiektów związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.”  – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

 

Filia Starostwa Powiatowego w Ornecie przejdzie termomodernizację

20 lutego 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego miało miejsce podpisanie kolejnej umowy na roboty budowlane. Tym razem kompleksową modernizację energetyczną przejdzie budynek filii Starostwa Powiatowego mieszczący się przy ulicy Dworcowej 4 w Ornecie.

Umowa została podpisana przez Jana Harhaja Starostę Lidzbarskiego oraz Piotra Owsianego, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BUD-REM”.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.: remont i ocieplenie elewacji oraz dachu, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę sytemu orynnowania, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz docieplenia, wykonanie opaski wokół budynku, remont podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie dodatkowej wentylacji mechanicznej, wymiana grzejników oraz instalacji c.o., modernizacja węzła cieplnego, wymianę / budowę instalacji elektrycznej, w tym m.in. oświetlenie ledowe.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 649 304,90 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono do 31.10.2018 r.

Termomodernizacja budynku filii przyczyni się do ograniczenia strat ciepła poprzez zmniejszenie poboru energii cieplnej, a tym samym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Ponadto realizacja projektu spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu i przyczyni się do podniesienia standardu oraz komfortu użytkowania budynku.” – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

 

Kolejna termomodernizacja powiatowego budynku – ul. Wyszyńskiego 20

Ma być ciepło, oszczędnie i  estetycznie – to główne założenia inwestycji, która lada dzień rozpocznie się w budynku administracyjnym przy ulicy Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim – „stare pogotowie”.

Wykonawcą termomodernizacji budynku administracyjnego jest Zakład Remontowo – Budowlany „STOLBUD” z siedzibą w Górowie Iławeckim reprezentowany przez właściciela firmy Jana Podolaka. Umowa na realizację prac została podpisana w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim 15  lutego 2018 roku  i opiewa na kwotę 868 743,59 złotych.

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: remont i wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianę i odnowienie stolarki okiennej, instalację podnośnika dla osób niepełnosprawnych, udrożnienie wszystkich kanałów wentylacyjnych, wymiana instalacji c.o., w miejscu istniejącej kotłowni węglowej montaż węzła cieplnego, likwidację istniejącej kotłowni węglowej, remont i konserwację wieżyczki nad klatką schodową, wymianę pokrycia i remont dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich i systemu orynnowania. Warto też dodać, że w ramach zadania zostanie wymieniona instalacja elektryczna wzbogacona o oświetlenie ledowe.
Zakończenie inwestycji przewidziano na koniec października bieżącego roku.

Większość powiatowych budynków użyteczności publicznej termomodernizację ma już za sobą, a w pozostałych systematycznie każdego roku przeprowadzamy takie inwestycje – podkreśla Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski. – Termomodernizacja to oszczędności oraz poprawa warunków pracy i nauki, a także estetyki budynków – dodaje.

 

Powiat Lidzbarski rozpoczyna kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej

28 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim Starosta Lidzbarski Jan Harhaj podpisał z Panem Janem Fydrychem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „DOMEX” Jan Fydrych umowę na roboty budowlane, których przedmiotem jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego, część I – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Lidzbarku Warmińskim.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.: remont i ocieplenie elewacji, wymianę stolarki okiennej, wymianę systemu orynnowania, remont dachu i zadaszeń nad wejściami do budynku, naprawę kominów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z dociepleniem, remont podjazdu dla niepełnosprawnych, udrożnienie kanałów wentylacyjnych, wymianę i montaż kratek wentylacyjnych, wymianę grzejników oraz instalacji c.o., modernizacja węzła cieplnego, wymianę / budowę instalacji elektrycznej w tym wymianę tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne LED, wymianę instalacji odgromowej, budowę instalacji hydrantowej.

Całkowity koszt realizacji I części umowy wynosi 2 116 978,53 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono do 31.10.2018 r.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków będzie realizowana w czterech częściach na terenie miasta Lidzbark Warmiński oraz miasta Ornety. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego, sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska naturalnego.

Cały projekt obejmuje przeprowadzenie prac w 4 budynkach użyteczności publicznej:

  1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim (ul. Szkolna 3),
  2. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim (ul. Wierzbickiego 3A),
  3. Budynek administracyjny w Lidzbarku Warmińskim (ul. Wyszyńskiego 20),
  4. Filia Starostwa Powiatowego w Ornecie (ul. Dworcowa 4).

 

Przebudowa poddasza bursy przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim na pracownie oraz warsztaty szkolne

2 października 2017 roku, Jan Harhaj Starosta Lidzbarski podpisał dwie umowy z firmą DOMEX reprezentowaną przez Jana Fydrycha, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wierzbickiego 3B”- Część I oraz Część II.

Część I:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa poddasza nieużytkowego w budynku bursy na pomieszczenia o funkcji edukacyjnej. Pracownie uzupełnią program nauczania Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych o profilu –  technik masażysta i technik usług kosmetycznych.
Zakres zamówienia obejmuje powstanie:
– pracowni biologiczno chemicznej z zapleczem;
– pracowni masażu z zapleczem i łazienką;
– pracowni kosmetycznej z zapleczem;
– pracowni językowej/komputerowej z zapleczem.
Wartość umowy wynosi brutto, 2 361 255,33 a planowany termin zakończenia robót budowlanych
13 lipca 2018 r.

Część II:

To umowa na dostawę mebli i wyposażenia do wyżej wymienionych pracowni.  Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 397 823,40 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 14 sierpnia 2018 r.

„Konsekwentnie podnosimy standardy edukacji w naszym powiecie. Mam  nadzieję, że realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim. Uczniowie zainteresowani nauką na nowych kierunkach będą mieli na to szansę już od nowego roku szkolnego, ponieważ znajdą się one w przyszłorocznej ofercie naboru szkoły”- mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

 „Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny (OCHK) w Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną” – część II.

11 lipca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim miało miejsce kolejne podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Rewaloryzacja
i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny (OCHK) w Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną” – część II.

Umowa została podpisana pomiędzy Powiatem Lidzbarskim w imieniu którego występuje Starosta Lidzbarski Pan Jan Harhaj, a firmą DOMEX reprezentowaną przez Pana Jana Fydrycha.

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejącego budynku, który znajduje się na posesji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby planowanego Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej – punkt widokowy z sanitariatami i salą wystawowo-ekspozycyjną –  miejsce, gdzie prowadzone będą zajęcia edukacyjne, przygotowania do prac terenowych i zajęć badawczych.

Wartość umowy wynosi 490 574,55 zł brutto, a planowany termin zakończenia robót budowlanych ustalono do 30 marca 2018 r.

„Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny (OCHK) w Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną”

7 lipca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „REWALORYZACJA I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE PRESJI NA GATUNKI I SIEDLISKA POŁUDNIOWEJ STRONY DOLINY RZEKI ŁYNY (OCHK) W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, POPRZEZ KANALIZACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO I EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ”.

Umowa została podpisana pomiędzy Powiatem Lidzbarskim w imieniu którego występuje Starosta Lidzbarski Pan Jan Harhaj a firmą Budokop reprezentowaną przez Prezesa Pana Piotra Głodowskiego.

Zakres zamówienia obejmuje budowę infrastruktury oraz zagospodarowanie terenu w zakresie:
1) Uporządkowanie terenu położonego przy rzece Łynie wraz z parkiem przy szpitalu im. M. Skłodowskiej-Curie; w tym odpowiednie zagospodarowanie zieleni wg wytycznych i zaleceń inwentaryzacji przyrodniczej i dendrologicznej obejmujące:
• usunięcie drzew i karczowanie krzewów – gatunków inwazyjnych występujących w obszarze projektu, kolidujących z projektowaną infrastrukturą bądź zagrażających bezpieczeństwu użytkowników terenu,
• wykonanie nowych nasadzeń: dobór gatunków zgodnych z siedliskiem, w tym gatunków rodzimych, cennych, chronionych, stanowiących bazę pokarmową, schronienie, wzbogacających siedliska – adekwatnie do stanu zinwentaryzowanego.
2) Budowę dostępnych dla wszystkich ścieżek turystycznych, z miejscami widokowymi, elementami małej architektury (ławki, kosze) i oświetleniem (monitoring);
3) Wykonanie elementów zagospodarowania przestrzeni służących ochronie i zachowaniu bioróżnorodności typu budki lęgowe dla ptaków i inne – wg zaleceń inwentaryzacji przyrodniczej i będących jednocześnie elementem edukacyjnym.
4) Przygotowanie i zamontowanie tablic dydaktycznych, z informacjami przyrodniczymi na temat obszaru i biologią występujących tu gatunków chronionych (z wykorzystaniem technik kodów QR przekierowujących na stronę internetową projektu).

Wartość umowy wynosi  1 685 100,00 zł brutto, a planowany termin zakończenia robót budowlanych ustalono do 30 czerwca 2018 r.
Inwestycje zakończone w 2017 roku
„Przebudowa ul. Warszawskiej w Lidzbarku Warmińskim”

9 sierpnia 2017 r. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj oraz Prezes Firmy BUDOKOP Piotr Głodowski podpisali umowę na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ul. Warszawskiej w Lidzbarku Warmińskim”.

Zadanie swym zakresem obejmuje przebudowę ulicy Warszawskiej w Lidzbarku Warmińskim polegająca na wykonaniu: nowej nawierzchni jezdni, wykonaniu jednostronnego chodnika oraz ścieżki rowerowej, wykonaniu miejsc postojowych oraz przebudowy skrzyżowania z ul. Astronomów.

Wartość zadania opiewa na 898 097,42 zł brutto, zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na 31 października 2017 roku.

„Wymiana oświetlenia na energooszczędne  w placówkach oświatowych Powiatu Lidzbarskiego”

Powiat Lidzbarski zrealizował zadanie pn: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w placówkach oświatowych Powiatu Lidzbarskiego“. Jednym z głównych celów Powiatu Lidzbarskiego jest dążenie do poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej poprzez zmianę oświetlenia na nowoczesne oświetlenie LED. Instalacja nowego oświetlenia energooszczędnego pozytywnie wpłynie zarówno na jakość oświetlenia, poprawę warunków pracy a przede wszystkim na redukcję wykorzystywanej energii elektrycznej jak również ograniczenie emisji CO2. Modernizacja energetyczna podyktowana była koniecznością dostosowania sal dydaktycznych do wymogów określonych w przepisach BHP.

Zakres zamówienia obejmował dostawę oraz montaż systemów oświetleniowych opartych na technologii LED w następujących placówkach oświatowych z podziałem na pięć zadań:

Zadanie Nr 1
„Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim“ –  Cena brutto: 129 300,00 zł

Zadanie Nr 2
„Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim“ – Cena brutto: 157 000,00 zł

Zadanie Nr 3
„Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim“ – Cena brutto: 248 400,00 zł

Zadanie Nr 4
„Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie“ – 120 000,00zł

Zadanie Nr 5
„Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Zespole Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie“ – 92 630,00 zł

Całkowity koszt zamówienia wyniósł – 747 330,00zł. Wykonawcą była firma LEDEOS Sp. z o.o. sp.k.  mająca swoją siedzibę w Katowicach.

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pochodzących z WFOSiGW w Olsztynie. http://wfosigw.olsztyn.pl/

 

„Wykonanie nakładki bitumicznej na DP 1533N na odcinku Blanki-Kłębowo”

15 maja 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na DP 1533N na odcinku Blanki-Kłębowo”. Umowa została podpisana pomiędzy Powiatem Lidzbarskim w imieniu którego występuje Starosta Lidzbarski Pan Jan Harhaj, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. reprezentowanym przez Dyrektora Pana Krzysztofa Wołodko.
Wartość umowy wynosi 1 243 376,25 zł brutto, a planowany termin wykonania do 31.08.2017 r.
Inwestycje zakończone w 2016 roku
Przebudowa drogi powiatowej 1397N (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 507 Orneta – Henrykowo – Pieniężno, do wiaduktu kolejowego Olsztyn – Braniewo)

7 grudnia 2016 r. oddano do użytku drogę powiatową 1397N (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW507 Orneta – Henrykowo – Pieniężno, do wiaduktu kolejowego Olsztyn – Braniewo). Przebudowa składała się z dwóch etapów. Długość drogi objętej przebudową to 1,174 km.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, środków pochodzących z budżetów Powiatu Lidzbarskiego oraz Miasta i Gminy Orneta. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 658 287,49 zł. Wykonawcą była firma Skanska S.A. mająca swoją siedzibę w Warszawie.

W miarę możliwości finansowych samorząd powiatu lidzbarskiego sukcesywnie modernizuje newralgiczne odcinki dróg powiatowych, zabezpieczając  je przed dalszą degradacją i niwelując powstałe na drogach nierówności.

 

Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do DW 513 i siedziby Gminy Kiwity

7 grudnia 2016 r. została przekazana do eksploatacji kolejna przebudowana droga powiatowa 1946N w ramach operacji „ Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do DW513 i siedziby gminy Kiwity”.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim. W ramach przebudowy wykonano 8,55 km drogi.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, środków pochodzących z budżetów Powiatu Lidzbarskiego oraz Gminy Kiwity. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 589 735,04 zł.
Przebudowana droga to kolejny etap poprawy jakości i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej naszego powiatu. „Nowa” droga na pewno będzie dobrze służyła przede wszystkim mieszkańcom Tolnik Wielkich, Kobieli i Kiwit, jak również pozostałym uczestnikom ruchu drogowego.

Inwestycje zrealizowane

Projekty zrealizowane

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności