Projekty w trakcie realizacji

Powiat Lidzbarski z dofinansowaniem w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

Miło nam poinformować, że zgodnie z wynikami naboru wniosków wśród szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020 znalazły się szkoły z Powiatu Lidzbarskiego.

W ramach ww. programu Powiat Lidzbarski złożył dwa wnioski aplikacyjne dla dwóch szkół, które otrzymały pozytywną ocenę. Są to:

  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim – szacunkowa wartość zadania to 101 167,49 zł;
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim – szacunkowa wartość zadania to 101 472,51 zł.

Całkowity koszt zadania wyniesie 202 640,00 zł, z czego 160 000,00 zł będzie finansowane ze środków budżetu państwa. Pozostała część to wkład finansowy i rzeczowy Powiatu Lidzbarskiego w wysokości 42 640,00 zł. Otrzymane dofinansowanie wraz z wkładem własnym w całości zostanie wykorzystane na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych.

„Wsparcie finansowe pozyskane z programu „Posiłek w szkole i w domu” wykorzystywane będzie na zakup niezbędnego sprzętu do przygotowywania posiłków w żywieniu zbiorowym oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu kuchennego w szkołach, co znacznie poprawi standard funkcjonowania stołówek. Remont przejdą również pomieszczenia, które na chwilę obecną  nie są odpowiednio dostosowane do instalacji nowego sprzętu. Dzięki realizacji programu już od nowego roku szkolnego 2020/2021 poprawi się jakość pracy pracowników obsługi placówek oraz komfort korzystających ze stołówek uczniów i wychowanków. Mam nadzieję, że  po raz kolejny sprawimy, że codzienność szkolna stanie się bardziej przyjazna.” – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Fot. Kuchnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim

Fot. Kuchnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim

„Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński – Wolnica od km 14+072 do km 27+884 – etap I 1700 mb”.

W piątek, 17 kwietnia 2020 r. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki opublikował listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Miło nam poinformować, iż na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście zadań objętych dofinansowaniem w ramach FDS w roku 2020 znalazł się projekt Powiatu Lidzbarskiego „Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński – Wolnica od km 14+072 do km 27+884 – etap I 1700 mb”.

W ramach remontu ww. drogi planuje się wykonać: remont nawierzchni drogowych celem przywrócenia równości profilu poprzecznego i podłużnego oraz wzmocnienia; konserwację rowów przydrożnych; konserwację/remont istniejących przepustów; remont zjazdów na posesje przyległe do drogi.

Nowa inwestycja w naszym powiecie otrzyma 50 % dofinansowania w kwocie
1.123 351,27 zł, a całość zadania opiewa na kwotę 2.546 702,55 zł. Wkład własny Powiatu Lidzbarskiego to 1.273 351,28 zł (z czego 20% dofinansuje Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński).

W tej chwili przygotowywana jest procedura przetargowa służąca wyłonieniu wykonawcy tego zadania inwestycyjnego. Prace na drodze rozpoczną się po wyborze najkorzystniejszych ofert i zawarciu stosownych umów. Planowane rozpoczęcie inwestycji to druga połowa bieżącego roku.

„Przy tak niewielkim budżecie, pozyskiwanie funduszy ze źródeł pozabudżetowych – krajowych i unijnych jest podstawową szansą na inwestowanie w rozwój powiatu. Dzięki dobrej współpracy z Wójtem Gminy Lidzbark Warmiński Fabianem Andrukajtisem możemy realizować razem kolejne inwestycje na drogach powiatowych. Nasz samorząd aplikuje o dodatkowe środki, składając różne wnioski, głównie o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, ale również i z zakresu zadań społecznych. Bardzo cieszę się, że udaje nam się odnosić sukcesy na tej płaszczyźnie.” – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Umowa na I etap remontu drogi powiatowej Lidzbark Warmiński – Wolnica podpisana

 

We wtorek, 23.06.2020 r. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj oraz Prezes Firmy BUDOKOP Piotr Głodowski podpisali umowę na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:  „Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński – Wolnica od km 14+072 do km 27+884 – etap I 1700 mb”.

W ramach remontu ww. drogi zostanie wykonany: remont nawierzchni drogowych celem przywrócenia równości profilu poprzecznego i podłużnego oraz wzmocnienia; konserwacja rowów przydrożnych; konserwacja/remont istniejących przepustów; remont zjazdów na posesje przyległe do drogi.

Koszt inwestycji to 1.975 599,30 zł brutto, a zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Lidzbarski przeznaczy 790 239,72 zł ze środków własnych, Urząd Gminy Lidzbark Warmiński  197 559,93 zł, a reszta kosztów w kwocie
987 799,65 zł zostanie pokryta z dofinansowania. Planowany termin zakończenia prac
to 30 kwietnia 2021 r.

„Sieć dróg powiatowych z roku na rok jest coraz lepsza. Inwestujemy w drogi na terenie całego powiatu, a trwające przebudowy są tego najlepszym dowodem. Chciałbym zaznaczyć, że nasze inwestycje drogowe to efekt dobrej współpracy z gminami, które partycypują w pokrywaniu kosztów tych zadań. To bardzo dobre rozwiązanie zarówno dla powiatu, jak i gmin. Korzystają na tym wszyscy, a zwłaszcza mieszkańcy których nie interesuje, czy droga po której jeżdżą codziennie do pracy jest gminna, powiatowa czy wojewódzka. Ważne jest tylko to, żeby była dobra. Dlatego współpraca samorządów jest niezwykle istotna.” – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim

Remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim to kolejna inwestycja drogowa Powiatu Lidzbarskiego, która właśnie się rozpoczyna. W poniedziałek, 23 grudnia 2019 r. Starosta Jan Harhaj podpisał umowę z wykonawcą. Remontem zajmie się firma COLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Palędziu.

Jest to ulica o nawierzchni bitumicznej, nierównej i o nierównomiernej strukturze, z spękaniami oraz ubytkami masy bitumicznej, zagrażającymi bezpieczeństwu ruchu. Oznakowanie pionowe jest niekompletne i mało czytelne.

Inwestycja realizowana jest w granicach pasa drogowego. W ramach remontu zostanie wykonane 3440 m2 nowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz 265 m2 parkingu. Ponadto  zostaną wyremontowane chodniki o powierzchni 1324 m2, wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz wymienione oświetlenie uliczne.

Koszt remontu ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim to 595 577,59 zł brutto. Powiat Lidzbarski uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 286 250,00 zł, ze środków własnych przeznaczy 148 481,42 zł, a reszta zostanie pokryta przez Urząd Miasta Lidzbark Warmiński. Planowany termin zakończenia prac to 30 czerwiec 2020 r.

Stan infrastruktury drogowej to dla nas jeden z priorytetów. Mamy świadomość, że w wielu miejscach przydałby się gruntowny remont, ale nie sposób zrobić to „od ręki” dlatego wciąż staramy się pozyskiwać jak najwięcej funduszy na remonty i systematycznie naprawiać nasze drogi. Realizacja tych zadań ma przede wszystkim przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnieść standardy techniczne dróg powiatowych oraz zapewnić spójność sieci dróg publicznych.”- mówi Starosta Lidzbarski Jan Harhaj.

„Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego”

W piątek,  13 grudnia 2019 r. Powiat Lidzbarski zawarł dwie umowy na realizację projektu pn. Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Głównym celem wdrożenia Systemu jest optymalizacja zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na drogach powiatowych podlegających Zarządowi Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim oraz udostępnienie katalogu e-usług publicznych. Zadanie zostało podzielone na dwie części:

Część pierwsza umowy obejmuje dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury teleinformatycznej oraz sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na drogach powiatowych podlegających Zarządowi Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim. Wykonawca umowy, firma ITPunkt sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy ma czas aby dostarczyć całość sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem. Wartość tego etapu umowy to 151 785,10 zł brutto.

Przedmiotem drugiej części umowy jest wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na drogach powiatowych podlegających Zarządowi Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim wraz z wykonaniem inwentaryzacji pasa drogowego. Wynagrodzenie brutto za realizację tego etapu wynosi 389 762,40 zł brutto, w tym: dostawa oprogramowania wraz z wdrożeniem – 322 112,40 zł oraz usługa digitalizacji i zasilenia systemu danymi – 67 650,00 zł. Wykonawcą umowy jest firma SMART FACTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a termin wykonania został ustalony do dnia 30 września 2020 r.

 „Kilka kliknięć będzie wystarczyło, by wypełnić elektroniczny formularz i przesłać go do ZDP, rozpoczynając tym samym bieg sprawy. Żadnych wizyt w urzędzie, żadnego oczekiwania w kolejce, żadnych stosów dokumentów – wszystko to zamieniamy na dogodne dla klientów miejsce i sprawną e-obsługę wymagającą jedynie laptopa, tabletu czy smartfona z dostępem do Internetu.”– mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski .

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413N na odcinku Gronowo- Zagony

3 grudnia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego miało miejsce podpisanie kolejnej umowy na roboty budowlane. Tym razem przebudowana będzie droga powiatowa Nr 1413N na odcinku Gronowo- Zagony.

Umowa została podpisana przez Jana Harhaja – Starostę Lidzbarskiego oraz Piotra Głodowskiego – Prezesa firmy Budokop.

„Inwestycja zakłada przebudowę drogi powiatowej 1413N od miejscowości Gronowo do drogi wojewódzkiej 507 na długości 5126 m. Głównym celem jest zmiana istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną. W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m wraz z podbudową, pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m, oczyszczenie i renowacja rowów przydrożnych, wymiana przepustów pod drogą oraz przebudowa skrzyżowań.” – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Koszt inwestycji to 6.282 818,67 zł brutto, a zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Lidzbarski przeznaczy 2.532 327,47 zł ze środków własnych, Urząd Gminy Lubomino 633 081,87 zł, a reszta kosztów zostanie pokryta z dofinansowania. Planowany termin zakończenia prac to wrzesień 2020 r.

„Remont drogi powiatowej Nr 1535N Lidzbark Warmiński- Jeziorany od km 0+000 do km 14+233”

Przedmiotem kolejnej umowy z  dnia 03.12.2019 r. dotyczącej realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na terenie powiatu lidzbarskiego jest zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1535N Lidzbark Warmiński- Jeziorany od km 0+000 do km 14+233”.

Zakres inwestycji to remont istniejącej drogi powiatowej nr 1535N Lidzbark Warmiński – Jeziorany. Obejmuje on odcinek drogi 1535N w jej przebiegu na terenie gminy Lidzbark Warmiński i Kiwity. W projektowanym rozwiązaniu remontowana droga ma szerokość 6,0 m (2×3,0m) oraz pobocza o szerokości 1,0m i przebiega po śladzie drogi istniejącej, z niewielkimi korektami na łukach, skrzyżowaniach, w miejscach zatok autobusowych i na poszerzeniach. W ramach zamówienia zostanie wykonany remont nawierzchni drogowych celem przywrócenia równości profilu poprzecznego i podłużnego oraz wzmocnienia, konserwacja przydrożnych rowów, istniejących przepustów, wykonanie poboczy, remont zjazdów na posesje przyległe do drogi, przełożenie istniejących chodników, parkingów i zatok autobusowych, odnowa, uzupełnienie oznakowania według projektu stałej organizacji ruchu.

            „Istniejące warstwy nawierzchni będą frezowane w celu wyrównania. W warstwę o grubości 1 cm mieszanki „slurry seal” zatopiona zostanie siatka z drutu stalowego typu lekkiego w celu wzmocnienia konstrukcji, na to zostanie ułożony pakiet bitumiczny składający się z dwóch warstw – z warstwy wiążącej grubości 5 cm i warstwy ścieralnej grubości 4 cm. Pobocza zostaną wykonane z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie” – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu Sp. z o.o. Całkowity koszt zadania opiewa na 14 906 403,43 zł.

Realizacja zadania ze względu na duży rozmiar będzie przebiegała w dwóch etapach.  Etap I prac rozpoczęty będzie na terenie gminy Kiwity (od mostu na rzece Symsarna na wysokości Czarny Kierz do granicy powiatu z powiatem olsztyńskim za miejscowością Żegoty) a jego zakończenie zaplanowano do dnia 30.11.2020 r. Etap II realizowany będzie na terenie gminy Lidzbark Warmiński (od skrzyżowania z drogą DW513 do mostu na rzece Symsarna na wysokości Czarny Kierz) od dnia 01.01.2021 do dnia 29.10.2021 r.

„ Niezwykle cieszę się, że przebudowane zostaną nasze kolejne drogi. Remont drogi powiatowej Lidzbark Warmiński – Jeziorany jest znaczącą i kosztowną inwestycją na której najbardziej nam zależało. Całkowita długość wyremontowanej drogi wyniesie 14,233 km co z pewnością poprawi komfort podróżujących, ale przede wszystkim przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, a na tym Zarządowi Powiatu niezwykle zależy.”- mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności