Projekty w których powiat był/jest partnerem

Nazwa projektu: „Pomoc stypendialna powiatów warmińsko-mazurskich uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich na rok szkolny 2004-2005”

Beneficjent: Powiat Olsztyński

Partnerzy: Powiat Lidzbarski

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004- 2006, Priorytet-2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach.

Koszt całkowity projektu: 403 335,24 PLN

Dofinansowanie: 274 264, 96 PLN (EFS), 129 067, 28 PLN (BP)

Czas realizacji: 01.10.2005r.- 31.12.2005r.

Krótki opis projektu: Zrealizowany projekt dotyczył wypłat stypendiów uczniom z obszarów zmarginalizowanych Powiatu Lidzbarskiego.

Cele / produkty:

Wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

– liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium 289

– w tym kobiety 287

– średnia miesięczna wysokość stypendium udzielonego uczniom w tyś. PLN 0,1

Wskaźniki rezultatu:

– liczba osób promowanych do następnej klasy w ogólnej liczbie uczniów otrzymujących stypendia 437

– w tym kobiety 273

 

Nazwa projektu: „Pomoc stypendialna  powiatów warmińsko- mazurskich studentom z obszarów marginalizowanych na rok akademicki 2004/2005”

Beneficjent: Powiat Olsztyński

Partnerzy: Powiat Lidzbarski

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004- 2006, Działanie 2.2

Koszt całkowity projektu: 70 050 PLN

Dofinansowanie: 52 537,50 PLN (EFS), 17 512,50 PLN (BP)

Czas realizacji: 01.07.2005 r.-31.09.2005 r.

Krótki opis projektu: Zrealizowany projekt dotyczył wypłat stypendiów studentom z obszarów zmarginalizowanych.

Cele / produkty:

Wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

– liczba studentów, którzy otrzymali stypendium 54

– w tym kobiety 37

– w tym pochodzący z obszarów wiejskich 20

– średnia miesięczna wysokość stypendium udzielonego studentom w tyś PLN 0,144

Wskaźniki rezultatu:

– liczba osób, które zaliczyły rok studiów w ogólnej liczbie studentów otrzymujących stypendia 50

– w tym kobiety 36

– w tym pochodzący z obszarów wiejskich 17

 

Nazwa projektu: „Dom Warmiński – turystyczne odkrywanie Warmii”

Beneficjent: Powiat Olsztyński

Partnerzy: Powiat Lidzbarski, Powiat Braniewski

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury

Koszt całkowity projektu: 408 000,00 PLN

Dofinansowanie: 306 000,00 PLN

Czas realizacji: 2006.05.22- 2008.04.18

Krótki opis projektu: Inwestycja dotycząca organizacji imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych popularyzujących Warmię w innych regionach kraju i zagranicy. Inwestycja jest przyczynkiem do rozwoju produktu turystycznego, rozszerzenia oferty regionalnej, zwiększenia jej atrakcyjności poprzez wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz poprawy dostępności na zagranicznym i krajowym rynku turystycznym

Cele / produkty: Cele projektu to poprawa spójności ekonomicznej, przestrzennej i społecznej regionu, maksymalne i dynamiczne wykorzystanie predyspozycji turystycznych regionu oraz zwiększenie kapitału inwestycyjnego w turystyce.

Wskaźniki realizacji celów projektu:

Wskaźniki produktu:

– liczba imprez promujących lokalne i regionalne produkty turystyczne i kulturowe szt. 28

– liczba programów promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych szt. 1

Wskaźniki rezultatu:

– liczba uczestników imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach zabytkowych i infrastruktury kulturalnej 185 000

– liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach zabytkowych/kulturowych szt. 78

– liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki szt. 31

– liczba osób uczestniczących w zorganizowanych formach turystyki 120

 

Nazwa projektu: „Modernizacja części ulic Poniatowskiego i Szwoleżerów położonych w Lidzbarku Warmińskim- etap II”.

Beneficjent: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Partnerzy: Powiat Lidzbarski

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: program PHARE 2000 „Małe projekty infrastrukturalne”.

Koszt całkowity projektu: 538.382,06

Dofinansowanie: 75% wartości projektu

Czas realizacji: 2002/2003

Krótki opis projektu: Modernizacja części ulic Poniatowskiego i Szwoleżerów położonych w Lidzbarku Warmińskim

 

Nazwa Projektu: „Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej w kierunku ul. Wiejskiej przy Górze Krzyżowej w Lidzbarku Warmińskim”

Beneficjent: Gmina Miejska w Lidzbarku Warmińskim

Partnerzy: Powiat Lidzbarski

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2010

Koszt całkowity projektu: 7 400 000 zł

Dofinansowanie: 5 000 000 zł.

Czas realizacji: 2010r.

Krótki opis projektu: Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się na obrzeżu miasta Lidzbarka Warmińskiego, po lewej stronie odcinka wjazdowego drogi krajowej nr 51 do miasta od strony Olsztyna w pobliżu Ośrodka Sportów Zimowych „Krzyżowa Góra”. Przedmiotowa droga ma połączyć dwie drogi: powiatową – ul. Wiejską oraz krajową – ul. Olsztyńską. W górnym jej odcinku od strony granic administracyjnych Lidzbarka Warmińskiego przy drodze krajowej nr 51 będzie realizowana jedna z najistotniejszych inwestycji na terenie naszego miasta – „Termy Warmińskie”. Ponadto w otoczeniu nowej drogi znajdują się grunty Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, które przeznaczone będą pod działki budowlane.

Cele / produkty:W wyniku realizacji projektu powstanie gminna droga klasy L o łącznej długości 935 m i szerokości 6 m, w skład której wchodzą: 2 metrowy prawostronny chodnik oraz 2,5 metrowa lewostronna ścieżka rowerowa. W ciągu planowanej drogi będą zlokalizowane wjazdy na sąsiednie posesje zabudowy mieszkalnej w ilości 6 sztuk. Droga będzie oświetlona obustronnie 29 szt. słupami oświetleniowymi, a pobocze i najbliższe otoczenie ciągu komunikacyjnego będzie odpowiednio uporządkowane oraz zagospodarowane poprzez umocnienie zboczy skarp, obsianie ich trawą wraz z wykonaniem niezbędnych pielęgnacji zaadaptowanej zieleni wysokiej oraz dokonaniem nasadzeń krzewów.

 

Nazwa Projektu: ” Dom Warmiński- Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii”

Beneficjent: Stowarzyszenie „Dom Warmiński”

Partnerzy: Powiat Braniewski, Lidzbarski, Olsztyński oraz Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 , Oś Priorytetowa 2 – Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej

Koszt całkowity projektu: 648 000,00 zł

Dofinansowanie: 479 825,00 zł

Czas realizacji: termin rozpoczęcia realizacji projektu przewidziano na marzec 2010r. natomiast termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu to grudzień 2011r.

 

 

Nazwa Projektu: „Dom Warmiński – Integracja różnych narodowości na terenie Warmii”

Beneficjent: Stowarzyszenie „Dom Warmiński”

Partnerzy: Powiat Braniewski, Lidzbarski, Olsztyński

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 , Oś Priorytetowa 2 – Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej

Koszt całkowity projektu: 625 900,00 zł

Dofinansowanie: 502 299,00 zł.

Czas realizacji: termin rozpoczęcia realizacji projektu przewidziano na marzec 2010r. natomiast termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu to grudzień 2011r.

 

Nazwa Projektu: „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii”

Beneficjent: Stowarzyszenie „Dom Warmiński”

Partnerzy: Powiat Braniewski, Lidzbarski, Olsztyński, Gmina Reszel

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 , Oś Priorytetowa 2 – Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej

Koszt całkowity projektu: 620 900,00 zł

Dofinansowanie: 494 734,01 zł

Czas realizacji: termin rozpoczęcia realizacji projektu przewidziano na marzec 2010r. natomiast termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu to grudzień 2011r

Krótki opis projektu: Realizacja poszczególnych działań w ramach projektów ” Dom Warmiński – Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii”, „Dom Warmiński – Integracja różnych narodowości na terenie Warmii”, „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii” pozwoli na zintegrowaną promocję walorów turystycznych i kulturowych obszaru, wskazując rodzaje produktów turystycznych, które powinny być rozwijane oraz regionów atrakcyjnych dla turystów mających unikatowe znaczenie dla regionu. Realizacja projektów pozwoli na rozszerzenie oferty turystycznej obszaru historycznej Warmii, zwiększenie jej atrakcyjności poprzez wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zwiększenie aktywności działających na tym terenie organizacji turystycznych w jej kształtowaniu i promocji. Dzięki realizacji projektów wydłużony zostanie również sezon turystyczny, nastąpi zwiększenie nakładów na promocję turystyki a także poprawa jej jakości, która będzie służyła optymalnemu wykorzystaniu istniejących na tym obszarze walorów turystycznych.

Cele / produkty: jest promocja walorów turystycznych Warmii poprzez organizację, promocję imprez i wydarzeń kulturalnych popularyzujących region w innych obszarach kraju i za granicą.

 

Nazwa Projektu: „Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny”

Beneficjent: Stowarzyszenie „Dom Warmiński”

Partnerzy: Powiat Lidzbarski, Gmina Miejska Bartoszyce, Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, Gmina Dobre Miasto, Gmina Wiejska Dywity

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 – 2013, Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna infrastruktura, turystyczna i okołoturystyczna

Koszt całkowity projektu: 1 644 255,00 zł

Dofinansowanie: 1 150 978,50 zł

Czas realizacji: 2009 – 2011

Krótki opis projektu: Projekt zakłada budowę dziewięciu przystani kajakowych z wyposażeniem m.in. w:
– Pomosty pływające,
– Altany drewniane,
– Drewniane obudowy przenośnych toalet typu Toi-Toi
– Drewniane kosze na śmieci
– Stojaki na kajaki
– Tablica informacyjno – ostrzegawcza
– Utwardzony wjazd na parking
– Trawnik

Cele / produkty: Głównym celem projektu jest poszerzenie oraz poprawa jakości oferty turystycznej. Cele cząstkowe projektu to podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, poprawa jakości bazy turystycznej Warmii i Mazur, rozwój usług turystycznych.

Na terenie powiatu lidzbarskiego mają być wybudowane 4 przystanie: dwie w Lidzbarku Warmińskim i po jednej w Łaniewie i Rogóżu.

 

Wydatki na realizację projektu „Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny” w kwotach brutto w zł

Aktualizacja 05.04.2011r.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności