Będzie rekreacyjnie i ekologicznie przy Szpitalu

13.07.2017

7 lipca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „REWALORYZACJA I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE PRESJI NA GATUNKI I SIEDLISKA POŁUDNIOWEJ STRONY DOLINY RZEKI ŁYNY (OCHK) W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, POPRZEZ KANALIZACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO I EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ”.

Umowa została podpisana pomiędzy Powiatem Lidzbarskim w imieniu którego występuje Starosta Lidzbarski Pan Jan Harhaj a firmą Budokop reprezentowaną przez Prezesa Pana Piotra Głodowskiego.

Zakres zamówienia obejmuje budowę infrastruktury oraz zagospodarowanie terenu w zakresie:
1) Uporządkowanie terenu położonego przy rzece Łynie wraz z parkiem przy szpitalu im. M. Skłodowskiej-Curie; w tym odpowiednie zagospodarowanie zieleni wg wytycznych i zaleceń inwentaryzacji przyrodniczej i dendrologicznej obejmujące:
• usunięcie drzew i karczowanie krzewów – gatunków inwazyjnych występujących w obszarze projektu, kolidujących z projektowaną infrastrukturą bądź zagrażających bezpieczeństwu użytkowników terenu,
• wykonanie nowych nasadzeń: dobór gatunków zgodnych z siedliskiem, w tym gatunków rodzimych, cennych, chronionych, stanowiących bazę pokarmową, schronienie, wzbogacających siedliska – adekwatnie do stanu zinwentaryzowanego.
2) Budowę dostępnych dla wszystkich ścieżek turystycznych, z miejscami widokowymi, elementami małej architektury (ławki, kosze) i oświetleniem (monitoring);
3) Wykonanie elementów zagospodarowania przestrzeni służących ochronie i zachowaniu bioróżnorodności typu budki lęgowe dla ptaków i inne – wg zaleceń inwentaryzacji przyrodniczej i będących jednocześnie elementem edukacyjnym.
4) Przygotowanie i zamontowanie tablic dydaktycznych, z informacjami przyrodniczymi na temat obszaru i biologią występujących tu gatunków chronionych (z wykorzystaniem technik kodów QR przekierowujących na stronę internetową projektu).

Wartość umowy wynosi  1 685 100,00 zł brutto, a planowany termin zakończenia robót budowlanych ustalono do 30 czerwca 2018 r.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe